Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
VISSZAKÜLDÉS ÉS TERMÉK CSERE LEHETŐSÉGE

A Weisson Kft. a Sportlámpa webáruházban történt vásárlás után, a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül biztosítja a megvásárolt termék cseréjének lehetőségét a Vásárló részére. A csere kizárólag a még nem használt termékek esetében lehetséges.

A csere lebonyolításának a menete a követkető:

1. Kérjük első lépésként jelezze a csere iránti igényét az ugyfelszolgalat@sportlampa.hu email címen, hogy megbeszélhessük a csere részleteit (milyen új terméket választ, az van-e raktáron, a fennmaradó különbözetet miként rendezzük), és felkészülten várhassuk a csomag beérkezését.

2. A velünk történt egyeztetés után a cserélni kívánt terméket minden kiegészítőjével, használatlanul, sérülésmentes csomagolásban küldje vissza nekünk a Weisson Kft. 2011 Budakalász, Vincellér u. 9. címre.

A visszaküldés során kérjük a következőket vegye figyelembe:

Kérjük, hogy csomagolásként ne a termék gyári csomagolását használja, hanem kartondobozt vagy buborékos fóliával ellátott borítékot, amin belül valamilyen térkitöltővel biztosítja, hogy ne mozogjon a termék a dobozon belül. A gyári csomagolás összeragasztása/sérülése esetén a Weisson Kft. 2.000 Ft értékcsökkenési díjat számít fel.

Csere esetén az áru visszaküldésénél felmerülő költség, azaz a visszaküldés postaköltsége a Vásárlót terheli. Első csere esetén a cseretermék kiszállításának költségét átvállaljuk, tehát az új csomag ingyenesen kerül kiszállításra. Újabb csere esetén a szállítási költség már a vásárlót terheli.

3. Amint beérkezett a termék, és meggyőződtünk annak eredeti állapotáról, a különbözet elrendezését követően küldjük az újonnan választott csereterméket
ingyenes házhozszállítással a rendelési címre.

4. Amennyiben az új vásárlás során a Vásárló magasabb értékű terméket választ, és rá kell fizetnie az eredeti rendelés értékére, akkor a különbözetet a Weisson Kft bankszámlájára történő utalással tudja rendezni. Amennyiben mégis utánvéttel fizetne, akkor a 499 Ft-os utánvétkezelési díj felszámításra kerül a különbözet mellett.


Abban a kivételes esetben, ha a visszáru feldolgozásakor a kiválasztott cseretermék mégsem állna rendelkezésre, úgy a termék vételárát 10 banki napon belül átutaljuk a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.

 

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

A forgalmazó neve és címe: Weisson Kft. 2011 Budakalász, Vincellér u. 9.

A termék neve, típusa, cikkszáma, gyártási száma (ha van), a vásárlás és az átvétel

időpontja (az átvétel időpontja a számla fizetési határideje), illetve vételára a kiállított számla tartalmi elemei között megtalálhatók.

A termék megvásárlásából eredő jogait a Ptk. szerinti fogyasztó (természetes személy) az alábbiak szerint érvényesítheti:

jótállásból eredő jogok a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) számított vonatkozó jótállási időn belül érvényesíthetőek.

A jótállási idő a a 151/2003. Korm. rendelet alapján 10.000 Ft – 100.000 Ft közötti vételáru termékek esetén 1 év, 100.001 Ft és 250.000 Ft közötti vételáru termékek esetén 2 év, 250.000 Ft feletti vételáru termékek esetén 3 év.

A kötelező jótállással érintett termékeken túl a Weisson Kft. az összes nála vásárolt 10.000 Ft vételár alatti akkumulátor és zseblámpa kiegészítő esetén 6 hónap, az összes nála vásárolt 10.000 Ft vételár alatti zseblámpa esetén 1 év jótállási időt vállal a termékeire.

A jótállásból eredő jogok a termék ellenértékének megfizetését igazoló számla bemutatásával is érvényesíthetők.

  • A jótállási illetve a jótállásból eredő kijavítás iránti igényét a fogyasztó az adott termék Weisson Kft. 2011 Budakalász, Vincellér u. 9. székhelyére történő visszaküldésével (postai úton vagy futárszolgálattal) érvényesítheti.
  • A jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint:
  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.
  • kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tudott eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  • A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik, de aránytalan többletköltséget nem okozhatnak neki.
  • A fogyasztónak jogában áll a termék azonnali cseréjét kérni, amennyiben a vásárlás időpontjától számított 3 munkanapon belül a termék meghibásodik.
  • A jótállási jog érvényesítése során törekednie kell a kötelezettnek arra, hogy a javítást/cserét 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
  • Ha a jótállási időtartam alatt a termék javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Weisson Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Weisson Kft. köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
  • Ha a termék kijavításra a kijavítandó termék Weisson Kft. részére való megküldéstől számított 30. napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Weisson Kft. köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Weisson Kft. köteles a vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
  • A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
  • Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.
  • Jelen kötelező és önkéntes jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (különösen a termékszavatossággal, kellékszavatossággal összefüggő jogait) nem érinti.
  • Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.
  • A Weisson Kft. a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére, legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.
  • A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:
  • A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett, pl.: a használati útmutatóban, termékismertetőben foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, helytelen szállítás miatt. Az akkumulátorok esetében a jótállás csak abban az esetben érvényes, ha az akkumulátor védőburkolata nem került eltávolításra.
  • A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;
  • A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta.
  • A termék hibája már a vásárláskor ismert volt
  • A fogyasztó által jelzett hiba nem észlelhető
  • elemi kár, vis maior miatt bekövetkezett hibák esetén.