Kako kupovati

OPĆI UVJETI
Pravila o privatnosti
OPĆI UVJETI
Preambula i pravna obavijest: Podaci o pružatelju usluga (prodavač, tvrtka)

Dobrodošli na našu web stranicu. Hvala vam što ste odabrali nas za svoju kupnju. Cijenimo vaše povjerenje u nas.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, korištenju web stranice, određenim proizvodima ili procesu kupnje, ili ako želite s nama razgovarati o svojim individualnim potrebama, obratite se našem osoblju koristeći dolje navedene podatke za kontakt!

Ime: Weisson Kft.

Registrirano sjedište: Mađarska, 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Poštanska adresa: Mađarska, 2241 Sülysáp, Tápió u. 3. 

Tijelo za registraciju: Budapest Környéki Törvényszék

Matični broj tvrtke: 13-09-193431

Porezni broj: 14585445-2-13

EU PDV broj: HU14585445

Zastupa: Rozina Rita Székely

E-mail: info@sportlampa.com

Web stranica: https://www.sportlampa.hu/hr/

Broj računa (za uplate u HUF): 11600006-00000000-32039933 (Erste BANK)

IBAN broj (za plaćanja u EUR): BE85967165874006 (WISE)

Podaci pružatelja usluge hostinga

Naziv: UNAS Online Kft.

Sjedište: Mađarska, 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt podaci: unas@unas.hu

Web stranica: unas.hu

Opseg i prihvaćanje Općih uvjeta, relevantnih zakonskih odredbi

Opseg i prihvaćanje Općih uvjeta

Sadržaj ugovora sklopljenog između nas određen je ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uz odredbe mjerodavnih obveznih zakona. Sukladno tome, ovi Opći uvjeti uređuju prava i obveze Vas i nas, uvjete za sklapanje ugovora, rokove ispunjenja, uvjete isporuke i plaćanja, pravila o odgovornosti te uvjete za ostvarivanje prava na raskid.
Tehničke informacije potrebne za korištenje web stranice, a koje nisu sadržane u ovim Uvjetima, dostupne su putem dodatnih informacija dostupnih na web stranici.
Prije izvršenja narudžbe dužni ste se upoznati s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.

Jezik i oblik ugovora

Jezik ugovora sklopljenih prema ovim Općim uvjetima je hrvatski.

Ugovori sklopljeni prema ovim Općim uvjetima ne smatraju se pisanim ugovorima i prodavatelj ih neće čuvati.

Relevantni zakoni

Ovaj Ugovor (OU) reguliran je mađarskim zakonima i propisima u skladu s EU direktivama, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

 • Zakon CLV iz 1997. o zaštiti potrošača
 • Zakon CVIII iz 2001. o određenim pitanjima usluga e-trgovine i usluga informacijskog društva
 • Zakon V iz 2013. o građanskom zakoniku Mađarske
 • Uredba Vlade 151/2003 (IX.22.) o obveznom jamstvu za trajnu robu
 • Uredba Vlade 45/2014 (II.26.) o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća
 • Uredba 19/2014. (IV.29.) ministra nacionalnog gospodarstva o postupovnim pravilima za upravljanje jamstvenim i jamstvenim zahtjevima koji se odnose na trajnu robu koja se prodaje prema ugovorima između potrošača i tvrtki
 • Zakon LXXVI iz 1999. o autorskim pravima
 • Zakon CXII iz 2011. o informacijskom samoodređenju i slobodi informiranja
 • UREDBA (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. veljače 2018. o rješavanju neopravdanog geoblokiranja i drugih oblika diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta prebivališta ili poslovnog nastana kupaca unutar unutarnjeg tržišta i o izmjeni uredbi 2006/2004/EZ i (EU) 2017/2394 i Direktiva 2009/22/EZ
 • UREDBA (EU) 2016/679 PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe 95/46/ EC (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Uredba Vlade 373/2021 (VI. 30.) o detaljnim pravilima ugovora o kupnji robe, pružanju digitalnih sadržaja i digitalnih usluga između potrošača i poduzeća

Klauzula o razdvajanju, kodeks ponašanja

Ako je dio Općih uvjeta pravno nepotpun ili neučinkovit, preostali dijelovi ugovora ostaju važeći, a umjesto neučinkovitog ili netočnog dijela primjenjuju se relevantni zakoni.

Prodavatelj nema kodeks ponašanja sukladno zakonu koji zabranjuje nepoštene poslovne prakse prema potrošačima.

Cijene i fakturiranje

Cijene

Cijene su izražene u EUR s PDV-om.

Stopa PDV-a u Hrvatskoj: 25%

Prodavatelj može povremeno promijeniti cijene iz komercijalnih razloga. Takve promjene cijena ne odnose se na već sklopljene ugovore. Ukoliko je Prodavatelj naveo netočnu cijenu, a narudžba za predmetni proizvod je zaprimljena, a ugovorne strane još nisu sklopile ugovor, Prodavatelj će postupiti u skladu s odjeljkom “Postupak u slučaju netočne cijene”.

Postupak u slučaju netočne cijene

Sljedeće se smatra očito netočnom cijenom:

 • Cijena 0 EUR
 • Cijena umanjena za popust ako je popust netočno naveden (npr. proizvod čija je cijena 100 EUR i na koji se odobrava popust od 20% daje se cijena od 30 EUR).

Ukoliko je cijena netočno navedena, Prodavatelj nudi mogućnost kupnje predmetnog Proizvoda po stvarnoj cijeni te Kupac, uzimajući u obzir te podatke, može odlučiti hoće li naručiti predmetni Proizvod po toj stvarnoj cijeni ili će otkazati narudžbu. bez ikakvih pravnih posljedica.

Elektroničko fakturiranje

Naša tvrtka primjenjuje elektroničko fakturiranje u skladu s mađarskim Odjeljkom 175 Zakona CXXVII iz 2007. Prihvaćanjem ovih uvjeta i odredbi pristajete na korištenje elektroničkog fakturiranja.

Upravljanje pritužbama i pravni lijekovi

Potrošač može ostvariti jamstveni zahtjev za robu ili podnijeti prigovor na ponašanje, radnje ili propuste prodavatelja putem sljedećih podataka i načina za kontakt:

• Pisano putem sljedeće web stranice: https://www.sportlampa.hu/hr/
• Pisano putem sljedeće e-mail adrese: info@sportlampa.com
• Pisano poštom: Mađarska, 2241 Sülysáp, Tápió u.
• Usmeno osobno na broj telefona +36204603647

Potrošač može usmeno ili pismeno izraziti svoju zabrinutost tvrtki u vezi s ponašanjem, aktivnostima ili propustima tvrtke ili bilo koje osobe koja djeluje u ime ili u interesu tvrtke, a izravno je povezana s distribucijom ili prodajom robe potrošačima. .
Tvrtka je dužna odmah istražiti usmene pritužbe i, ako je potrebno, poduzeti korektivne mjere. Ukoliko se potrošač ne slaže s postupanjem po prigovoru ili nije moguće odmah ispitati prigovor, tvrtka je dužna odmah evidentirati prigovor i odgovor na isti. U slučaju usmene pritužbe podnesene osobno, tvrtka mora potrošaču dostaviti kopiju iste na licu mjesta. Za prigovore upućene telefonom ili drugom elektroničkom komunikacijskom uslugom, obrtnik mora potrošaču u roku od 30 dana poslati sadržajan odgovor s obrazloženjem u skladu s uvjetima za odgovaranje na pisani prigovor. U protivnom, Društvo mora odgovoriti na pisane pritužbe kako slijedi.
Tvrtka mora, osim ako nije drukčije propisano izravno primjenjivim pravnim aktom Europske unije, dati sadržajan i provjerljiv odgovor te poduzeti odgovarajuće mjere da o tome obavijesti potrošača u roku od trideset dana od primitka pisanog prigovora. U slučaju odbijanja prigovora, tvrtka mora pisanim putem obavijestiti potrošača putem nadležnog tijela ili tijela za alternativno rješavanje sporova, koje može pokrenuti postupak ovisno o prirodi prigovora. Ove informacije također moraju uključivati ​​lokaciju, telefonske i internetske podatke za kontakt i poštansku adresu nadležnog tijela ili tijela za alternativno rješavanje sporova koje odgovara mjestu prebivališta ili boravišta potrošača. Podaci također moraju naznačiti je li tvrtka dala opću izjavu o podnošenju odluke tijela za alternativno rješavanje sporova.
Ako se potrošački spor između prodavatelja i potrošača ne riješi tijekom pregovora, potrošaču su na raspolaganju sljedeća pravna sredstva:

Postupci zaštite potrošača

Pritužbe se mogu podnijeti tijelima za zaštitu potrošača. Ako potrošač utvrdi povredu prava potrošača, ima pravo podnijeti prigovor tijelu za zaštitu potrošača nadležnom prema mjestu njegovog prebivališta. Nakon razmatranja prigovora, tijelo odlučuje hoće li provesti postupak zaštite potrošača. Primarne zadaće zaštite potrošača obavljaju državne i okružne vlasti nadležne prema mjestu prebivališta potrošača. U Mađarskoj te zadaće obavljaju državne i okružne vlade, a popis tih tijela možete pronaći ovdje: https://kormanyhivatalok.hu/

U svojoj zemlji možete kontaktirati sljedeće tijelo za zaštitu potrošača:

Agencija za zaštitu potrošača

Adresa: Ulica grada Vukovara 78 10000, Zagreb
Web stranica: https://gov.hr/hr/zastita-potrosaca/326

Postupak pred arbitražnim vijećem

Ako odbijemo Vaš prigovor potrošača, imate se pravo obratiti nadležnom tijelu u mjestu Vašeg prebivališta ili arbitražnom vijeću koje ste naveli u zahtjevu. Preduvjet za pokretanje postupka pred arbitražnim vijećem je da potrošač pokuša riješiti spor izravno s predmetnom tvrtkom.
Ukoliko potrošač ne zatraži osobno ročište, arbitražno vijeće će ročište održati online, bez osobne prisutnosti, putem elektroničkog uređaja koji omogućuje istovremeni audio i video prijenos (u daljnjem tekstu: online ročište).
Društvo ima obvezu surađivati ​​u arbitražnom postupku, u sklopu kojeg smo dužni pravodobno dostaviti odgovor na zahtjev arbitraže. Uz iznimku primjene Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ , društvo je ovlašteno sklopiti nagodbu na usmenoj raspravi te je dužno osigurati sudjelovanje osobe. Predstavnik društva ovlašten za sklapanje nagodbe mora sudjelovati u online ročištu putem interneta. Ako potrošač zatraži osobno saslušanje, ovlašteni predstavnik tvrtke mora sudjelovati barem u on-line saslušanju.
Dodatne informacije o arbitražnim vijećima možete pronaći ovdje:

PROFI TEST d.o.o., Centar za mirenje "Medijator"

Adresa:Petra Hektorovića 2. Bjelovar, 43000
Web stranica:http://medijator.com.hr/
Telefonski broj:+385 43 231 156
E-mail:medijator@medijator.com.hr

Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore

Adresa:Ilica 49/II. Zagreb, 10000
Web stranica:http://www.hok.hr/centar_za_mirenje
Telefonski broj:+385 1 4806 666
E-mail:mirenje@hok.hr

Platforma za online rješavanje sporova

Europska komisija pokrenula je internetsku stranicu na kojoj se potrošači mogu registrirati kako bi riješili svoje sporove oko internetske kupnje podnošenjem zahtjeva kako bi izbjegli sudske postupke. Na taj način potrošači mogu ostvariti svoja prava bez npr. B. u tome ga je spriječila udaljenost.
Ako se želite žaliti na proizvod ili uslugu koju ste kupili online, a ne želite nužno ići na sud, možete upotrijebiti mrežno rješavanje sporova.
Na portalu Vi i trgovac protiv kojeg ste podnijeli pritužbu možete zajednički odabrati tijelo za rješavanje sporova kojem se želite obratiti radi obrade pritužbe.
Platformu za online rješavanje sporova možete pronaći ovdje: Online rješavanje sporova | Europska komisija (europa.eu)

Arbitražni postupci koji nisu povezani s potrošačima

Prema Zakonu o zaštiti potrošača pravna osoba, crkvena pravna osoba, stambena zajednica ili zajednički stan koja obavlja djelatnost izvan svoje samostalne profesionalne djelatnosti i gospodarske djelatnosti te kupuje, naručuje, prima, koristi ili potražuje robu ili primatelje biti potrošač za arbitražni postupak komercijalnih komunikacija ili ponuda u vezi s robom.
Određivanje statusa potrošača može se pregledati i istražiti od strane arbitražnog odbora. Poslovnik o radu utvrđuje se pravilnikom o Arbitražnom vijeću.

Pravna procedura

Kupac ima pravo ostvariti svoj zahtjev koji proizlazi iz potrošačkog spora na sudu u okviru građanskog postupka u skladu sa Zakonom V iz 2013. o Mađarskom građanskom zakoniku i odredbama Zakona CXXX iz 2016. o Zakonu o građanskom postupku.

Ispravak pogrešaka u unosu podataka - odgovornost za točnost unesenih podataka

Tijekom procesa naručivanja i prije završetka narudžbe u bilo kojem trenutku možete promijeniti unesene podatke (klikom na gumb "Nazad" u pregledniku otvara se prethodna stranica kako bi se uneseni podaci mogli ispraviti, čak i ako ste već prešli na sljedeća stranica) .
Imajte na umu da ste odgovorni za točnost podataka koje unesete jer će se proizvodi fakturirati i isporučiti na temelju podataka koje navedete.
Također imajte na umu da neispravno upisana adresa e-pošte ili iscrpljenost prostora za pohranu povezanog s poštanskim sandučićem može rezultirati neisporukom potvrde i nesklapanjem ugovora. Ukoliko je kupac izvršio narudžbu i uočio grešku u navedenim podacima, dužan je što prije pokrenuti izmjenu predmetne narudžbe. Svoju namjeru promjene neispravne narudžbe Kupac može priopćiti putem e-pošte na adresu e-pošte koju je Kupac naveo prilikom narudžbe ili putem telefona.

Korištenje web stranice

Kupnja ne zahtijeva registraciju.

1. Odabir proizvoda i informiranje o njegovim bitnim karakteristikama

Na web stranici pružamo informacije o bitnim karakteristikama robe dostupne za kupnju u opisima koji prate svaku robu.

Klikom na kategorije proizvoda na web stranici možete odabrati željenu obitelj proizvoda, a zatim i pojedinačne proizvode unutar nje. Klikom na pojedinačne proizvode prikazat će vam se fotografija proizvoda, broj artikla, opis i cijena.

Imajte na umu da su fotografije proizvoda samo ilustrativne prirode te stoga možda ne odražavaju uvijek stvarni izgled proizvoda. Boja, veličina i materijal kupljenih proizvoda mogu se razlikovati od prikazanih na slikama.

Prilikom kupnje morate platiti cijenu navedenu na web stranici.

2. Proizvodi u košaricu

Nakon što odaberete proizvod, možete staviti proizvode u željenom količinu u košaricu klikom na gumb "Dodajte u košaricu", bez obaveze kupnje ili plaćanja, budući da dodavanje proizvoda u košaricu nije obvezujuća ponuda. Preporučujemo vam da proizvode stavite u košaricu čak i ako niste sigurni želite li ih kupiti ili ne, jer ćete tako imati pregled odabranih stavki i moći ih jednim klikom prikazati i usporediti na vašem zaslonu. Sadržaj košarice možete slobodno mijenjati sve do završetka narudžbe - do klika na gumb "Naručuje" - što znači da možete ukloniti stavke iz košarice, dodati dodatne stavke ili promijeniti količinu stavki prema vašem nahođenju.

3. Pregled košarice

Tijekom korištenja web stranice možete u bilo kojem trenutku pregledati sadržaj svoje košarice klikom na gumb "Korpa" na vrhu stranice. Na taj način imate mogućnost uklanjanja stavki iz vaše košarice ili promjene željene količine. Nakon što kliknete na gumb "Menja", sustav će prikazati informacije koje odgovaraju podacima koje ste promijenili, uključujući cijenu proizvoda koje ste stavili u košaricu. Ako ne želite dodati više stavki, možete nastaviti s kupovinom klikom na gumb "Narudzba".

4. Unos podataka o kupcu

Nakon što kliknete na gumb "Narudzba", bit ćete prvo upitani jeste li novi ili postojeći kupac. Ako ste novi kupac, možete odabrati želite li se registrirati i nastaviti s kupovinom ili želite li nastaviti kupovinu bez registracije, klikom na odgovarajući gumb. Ako već imate račun kod nas, možete se također prijaviti putem ovog sučelja na vašoj web stranici i nastaviti s kupovinom. Zatim ćete biti upitani da unesete podatke o kupcu. U polje "Podaci kontakt osobe" možete unijeti svoju e-mail adresu, ime i telefonski broj te morate navesti jeste li kupac kao tvrtka ili privatna osoba. U polje "Podaci obracuna" unesite adresu na koju želite da bude izdan račun. Ako kupujete kao tvrtka, ovdje možete navesti i svoj porezni broj ili broj PDV-a. U sljedeće polje "Podaci isporuke" sustav automatski sprema podatke koje ste unijeli u polje "Podaci obracuna". Ako želite poslati paket na drugu adresu osim adrese za račun, molimo odznačite okvir kako biste mogli unijeti pravu adresu dostave.

5. Provjera Vaše narudžbe

Nakon što popunite gore navedena tekstualna polja, klikom na gumb "Dalje" dolazite na stranicu "Nacin dostave i placanje". Ovdje možete odabrati željeni način dostave (ovisno o adresi dostave, možete odabrati jednu ili više opcija) i željeni način plaćanja. Na ovoj stranici, na desnoj strani zaslona, u "Sažetak narudžbe" možete unijeti kod u polje "Kod za popust" ako imate kuponski popust. Ako želite nešto promijeniti, možete kliknuti na gumb "Nazad" kako biste se vratili na stranicu "Korpa", gdje možete uređivati sve prethodno unesene podatke. Ako nema potrebe za promjenama, možete kliknuti na "Dalje" kako biste nakon unosa načina dostave i plaćanja došli do pregledne stranice. Ovdje ćete vidjeti sažetak informacija koje ste prethodno unijeli, kao što su sadržaj Vaše košarice, Vaši kontakt, fakturacijski i dostavni podaci, iznos koji ste platili (te informacije ovdje ne možete mijenjati osim ako kliknete na "Nazad") i odabrane načine dostave i plaćanja. Na desnoj strani možete u polje "Napomena" unijeti dodatne informacije koje kurir treba znati prilikom dostave paketa, kao što su zvono na vratima, preferirano vrijeme dostave itd. Ako je sve ispravno, možete kliknuti na gumb "Naručuje" kako biste proslijedili narudžbu našoj trgovini, koja će zatim započeti s izvršenjem narudžbe.

Završetak narudžbe (Podnošenje ponude)

Ako ste potvrdili da se željeni proizvodi nalaze u vašoj košarici i da su vaši podaci ispravno uneseni, možete dovršiti narudžbu klikom na gumb "Naručuje". Podaci uneseni na web stranici ne predstavljaju ponudu prodavatelja za sklapanje ugovora. U kontekstu ovih Uvjeta i odredbi, smatrate se ponuđačem. Klikom na gumb "Naručuje" izričito potvrđujete da se vaša ponuda smatra podnesenom i da vaša izjava, ako bude potvrđena od strane prodavatelja u skladu s ovim Uvjetima i odredbama, povlači obvezu plaćanja. Vaša ponuda je obvezujuća u razdoblju od 48 sati. Ako vaša ponuda ne bude potvrđena od strane prodavatelja u roku od 48 sati u skladu s ovim Uvjetima i odredbama, razdoblje obvezujuće ponude istječe.

Obrada narudžbe, sklapanje ugovora

Možete poslati svoju narudžbu u bilo kojem trenutku. Prodavatelj će vašu ponudu potvrditi najkasnije sljedeći radni dan nakon dana kada je vaša ponuda poslana. Ugovor se sklapa u trenutku kada je potvrda narudžbe poslana od strane prodavatelja dostupna u vašem e-mail sustavu.

Načini plaćanja i isporuke

Načini plaćanja

Narudžbu možete platiti u Sportlampi bankovnom doznakom ili putem interneta bankovnom karticom.

Plaćanje bankovnom karticom - TEYA

Ako narudžbu želite platiti kreditnom karticom, transakciju možete sigurno dovršiti putem TEYA-e.

Teya Services Ltd je javno društvo s ograničenom odgovornošću registrirano u Engleskoj i Walesu pod brojem 12271069, sa sjedištem na trećem katu, 20 Old Bailey, London, EC4M 7AN, Ujedinjeno Kraljevstvo. Teya Iceland hf ovlašten je i reguliran od strane Tijela za financijsko ponašanje (FCA) na Islandu za pružanje platnih usluga u Mađarskoj.

Naš webshop nastoji ponuditi sigurno i praktično iskustvo online kupovine. Stoga smo odabrali TEYA-ino rješenje za plaćanje koje osigurava vašu privatnost sljedećim sigurnosnim protokolima i mjerama zaštite podataka:

- Prijenos podataka između našeg webshopa i TEYA-ine stranice za sigurno plaćanje vrši se putem HTTPS protokola, osiguravajući šifrirani prijenos podataka.

- TEYA-ino rješenje za plaćanje u skladu je sa Standardom sigurnosti podataka industrije platnih kartica (PCI DSS), međunarodnim standardom za sigurnost plaćanja kreditnim karticama.

Bankovni prijenos

Ako želite platiti bankovnom doznakom, molimo vas da izvršite prijenos na sljedeći broj računa:

Weisson Kft.

IBAN: BE85 9671 6587 4006

Swift/BIC kod: TRWIBEB1XXX

Adresa banke: Wise Europe SA., Avenue Louise 54. Soba S52. 1050 Belgija

Molimo uključite ID narudžbe u obavijest!

Načini dostave i vrijeme isporuke

Možete birati između sljedećih načina isporuke:

 • Kućna dostava u Hrvatsku

Proizvodi koji se mogu staviti u košaricu zapravo su na zalihi u Sportlampi. Stoga će narudžbe primljene i plaćene radnim danima prije 12:00 sati biti isporučene istog dana, a mi ćemo vas putem e-pošte obavijestiti da je vaš paket napustio naše skladište.

Vaš paket poslat će kurirska služba Paketa koja će paket predati vašem lokalnom dostavnom partneru po dolasku u Hrvatsku, koji će vam ga potom dostaviti. Lokalna kurirska služba obavijestit će vas putem e-maila ili SMS-a o očekivanom vremenu isporuke paketa, koji se obično dostavlja na vašu adresu u Hrvatskoj u roku od 3 radna dana. Ako paket ne stigne u roku od navedena 3 dana, obratite nam se na našu e-mail adresu: info@sportlampa.com

Razdoblje ispunjenja

Opći rok za ispunjenje narudžbi je najviše 30 dana od potvrde narudžbe. U slučaju kašnjenja prodavatelja, kupac zadržava pravo odrediti dodatni rok. Neispunjavanje ovog produljenog roka daje kupcu pravo na odustajanje od ugovora. Rokovi isporuke, koji se mogu razlikovati od općeg vremena isporuke, uvijek su navedeni za svaki način isporuke.

Postupak za neprihvaćene pakete

Ako kupac ne prihvati naručenu i isporučenu robu i ne obavijesti prodavatelja o njihovom povlačenju u zakonom predviđenom roku od 14 dana bez opravdanja, krši ugovor sklopljen s prodavateljem, koji ga obvezuje da prihvati robu i na taj način prihvati izvršenje prodavatelja. U tom slučaju, prodavatelj će pokušati ponovno isporučiti robu ako to može koordinirati s kupcem, ali ponovna isporuka može podlijegati troškovima dostave. Ako je ponovna isporuka neuspješna ili se ne može koordinirati s kupcem jer kupac odbija surađivati, prodavatelj ima pravo odmah raskinuti ugovor s kupcem zbog kršenja ugovora i tražiti troškove neuspješne isporuke i povrata kao kaznu od kupca. Stranke su suglasne da će e-pošta koju kupac koristi prilikom narudžbe biti prihvaćena kao način komunikacije za raskid ugovora, te potvrđuju da je datum obavijesti o raskidu datum kada pismo o raskidu postaje dostupno na e-mail računu kupca.

Rezervacija prava, klauzula o vlasništvu

Ako ste prethodno naručili proizvode, ali ih niste prihvatili ili preuzeli (to se ne odnosi ako ste iskoristili svoje pravo na odustajanje) ili ako su proizvodi vraćeni prodavatelju s oznakom "Nije preuzeto", prodavatelj će ispuniti vašu narudžbu samo ako unaprijed platite punu kupovnu cijenu i troškove dostave.

Prodavatelj može uskratiti isporuku proizvoda dok ne potvrdi da je cijena proizvoda u potpunosti plaćena (to vrijedi i ako se cijena proizvoda plaća bankovnom doznakom, a kupac prenese kupoprodajnu cijenu u valuti države članice kupca, a prodavatelj ne primi puni iznos kupoprodajne cijene i naknade za dostavu zbog troškova konverzije i drugih bankovnih naknada i optužbe). Ako cijena proizvoda nije u potpunosti plaćena, prodavatelj može zatražiti od kupca da nadoknadi manjak kupoprodajne cijene.

Pravo na odustajanje

Informacije o pravu odustajanja za kupca potrošača

U skladu s Direktivom 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća samo fizička osoba koja djeluje izvan područja primjene svoje profesije, neovisnog zanimanja ili poslovne djelatnosti kvalificira se kao potrošač. Stoga pravne osobe ne mogu ostvariti pravo na odustajanje bez opravdanja!

U skladu s Direktivom 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća potrošač ima pravo na odustajanje bez opravdanja.

Na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljenog između potrošača i trgovca potrošač može ostvariti svoje pravo odustajanja u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana. Razdoblje od 14 dana počinje teći od dana kada potrošač ili treća osoba koju odredi potrošač (osim prijevoznika) preuzme naručenu robu. Ako kupoprodajni ugovor uključuje više robe koja se isporučuje zasebno, četrnaest (14) kalendarskih dana izračunava se od dana primitka posljednje robe.

Odredbe iz ove točke ne utječu na pravo potrošača da ostvari svoje pravo na odustajanje u razdoblju između sklapanja ugovora i primitka robe.

Ako je potrošač dao ponudu za sklapanje ugovora, ima pravo povući ponudu prije sklapanja ugovora, čime se raskida obvezujući učinak ponude.

Potrošač može ostvariti svoje pravo odustajanja putem nedvosmislene izjave ili putem obrasca za povlačenje dostupnog za preuzimanje s web stranice.

Valjanost izjave potrošača o povlačenju

Smatra se da je pravo odustajanja ostvareno u roku ako potrošač pošalje svoju izjavu u gore navedenom roku od 14 dana.

U slučaju pisanog povlačenja ili raskida, dovoljno je poslati izjavu o povlačenju ili raskidu u roku.

Potrošač snosi teret dokazivanja da je ostvario svoje pravo odustajanja u skladu s ovom odredbom.

Prodavatelj je dužan potvrditi primitak izjave o povlačenju potrošača na elektroničkom nosaču podataka.

Obveze Prodavatelja u slučaju povlačenja potrošača

Obveza prodavatelja da vrati novac

Ako potrošač odustane od ugovora u skladu s Direktivom 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća, prodavatelj vraća ukupan iznos koji je potrošač platio, uključujući troškove nastale u vezi s izvršenjem, kao što su naknade za dostavu, najkasnije četrnaest (14) dana od saznanja o povlačenju. Napominjemo da se ova odredba ne primjenjuje na dodatne troškove koji proizlaze iz odabira potrošača za način isporuke koji nije najjeftiniji standardni način isporuke.

Način povrata novca

U slučaju povlačenja ili raskida u skladu s Direktivom 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća, Prodavatelj vraća dospjeli iznos potrošaču istim načinom plaćanja koji koristi potrošač. Uz izričitu suglasnost potrošača, Prodavatelj može koristiti drugi način plaćanja za povrat novca, ali potrošač zbog toga ne smije snositi nikakve dodatne naknade. Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenje uzrokovano netočnim i/ili netočnim brojem bankovnog računa ili poštanskom adresom koju je naveo potrošač.

Dodatni troškovi

Ako potrošač izričito odabere način isporuke koji nije najjeftiniji standardni način dostave, Prodavatelj nije dužan vratiti dodatne troškove koji proizlaze iz ovog izbora. U takvim slučajevima, naša obveza povrata novca ograničena je na navedene opće cijene otpreme.

Pravo na zadržavanje

Prodavatelj može uskratiti iznos koji duguje potrošaču sve dok potrošač ne vrati robu ili ne dostavi nedvosmislen dokaz da je poslao robu, ovisno o tome koji je raniji datum. Nismo u mogućnosti prihvatiti pakete poslane gotovinom po isporuci ili dospjeloj poštarini.

Obveze potrošača u slučaju povlačenja ili raskida

Vraćanje robe

Ako potrošač odustane od ugovora u skladu s Direktivom 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća, dužan je robu vratiti odmah, ali najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od obavijesti o povlačenju, Prodavatelju ili osobi koju je Prodavatelj ovlastio za primanje robe. Povrat se smatra pravodobnim ako potrošač pošalje robu prije isteka roka.

Izravni troškovi povezani s povratom robe

Potrošač snosi izravne troškove povrata robe. Roba se mora vratiti na adresu dogovorenu s Prodavateljem. Molimo, imajte na umu da nismo u mogućnosti prihvatiti robu vraćenu gotovinom po isporuci ili dospjeloj poštarini.

Odgovornost potrošača za amortizaciju

Potrošač je odgovoran za svaku amortizaciju robe koja proizlazi iz uporabe izvan onoga što je potrebno za određivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Ako se pravo odustajanja ne može ostvariti ili se može ostvariti samo pod uvjetima u skladu s relevantnim zakonodavstvom, Kupac nema pravo koristiti robu u probne svrhe.

Prodavatelj obavještava Potrošača da se u webshopu ne prodaju proizvodi za koje se ne može ostvariti pravo odustajanja (npr. pokvarljiva roba).

Obavijest potrošaču

Informacije o pravu na raskid ugovora od strane fizičke osobe Kupci

U skladu s točkom 3. stavkom (1) članka 8:1 Građanskog zakonika Mađarske, samo fizičke osobe koje djeluju izvan područja svoje profesije, zanimanja ili poslovne djelatnosti ispunjavaju uvjete kao potrošači, stoga pravne osobe nemaju pravo ostvariti pravo na odustajanje bez opravdanja.

U skladu s člankom 20. vladine uredbe 45/2014 (II. 26.), potrošači imaju pravo odustajanja bez opravdanja. Potrošači mogu ostvariti svoje pravo na odustajanje u određenom roku, kojim počinje:

 1. a) u slučaju ugovora o prodaji Proizvoda,
 2. aa) na datum kada je Proizvod,
 3. ab) u slučaju prodaje više od jednog Proizvoda, ako se svaki Proizvod isporučuje u različito vrijeme, kada proizvod koji je posljednji isporučen primi potrošač ili treća osoba, osim prijevoznika, koju je odredio potrošač, ako je taj rok 14 dana.

Rok za povlačenje utvrđen Vladinom uredbom 45/2014. (II. 26.) je 14 dana, a dodatni rok za odustajanje prodavatelj poduzima dobrovoljno u ovom Općim uvjetima, uz rok propisan zakonom. Odredbama ovog odjeljka ne dovodi se u pitanje pravo potrošača na ostvarivanje prava na odustajanje utvrđeno u ovom odjeljku i u razdoblju između dana sklapanja ugovora i dana primitka Proizvoda.

Ako je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, potrošač ima pravo odustati od ponude, čime se završava obvezujuće razdoblje ponude za sklapanje ugovora.

Ako Prodavatelj nije obavijestio potrošača o roku i drugim uvjetima za ostvarivanje prava na odustajanje (posebno onima sadržanim u § 22 Vladine uredbe), kao i izjavi o uzorku prema Prilogu 2., gore navedeni rok za povlačenje produljit će se za 12 mjeseci. Ako je Prodavatelj potrošaču dostavio informacije o ostvarivanju prava na odustajanje u roku od 12 mjeseci od isteka roka za odustajanje, rok otvoren za odustajanje ili otkazivanje istječe 14. dana od dana dostave tih podataka.

Izjava o odustajanju, ostvarivanje prava potrošača na odustajanje ili raskid

Potrošač može ostvariti svoje pravo na temelju članka 20. vladine uredbe 45/2014 (II. 26.) jasnom izjavom u tom pogledu ili korištenjem ogledne deklaracije koja se može preuzeti i s web stranice.

Valjanost izjave potrošača o povlačenju

Pravo odustajanja smatra se pravodobnim ako potrošač pošalje izjavu u odgovarajućem roku. Rok je: 14 dana. U slučaju pisanog povlačenja ili raskida, dovoljno je poslati izjavu o povlačenju ili raskidu u roku od 14 dana. Rok za povlačenje utvrđen Vladinom uredbom 45/2014. (II. 26.) je 14 dana, a dodatni rok za odustajanje prodavatelj poduzima dobrovoljno u ovom Općim uvjetima, uz rok propisan zakonom. Teret dokazivanja da je potrošač ostvario svoje pravo odustajanja u skladu s ovom odredbom leži na potrošaču. Nakon primitka, Prodavatelj je dužan potvrditi Izjavu Kupca o odustajanju na elektroničkom podatkovnom mediju.

Obveze Prodavatelja u slučaju povlačenja potrošača

Obveza prodavatelja da vrati novac

Ako, u skladu s odjeljkom 22. vladine uredbe 45/2014 (II. 26.), potrošač odustaje od ugovora, Prodavatelj će vratiti puni iznos koji je kupac platio uz naknadu u roku od 14 dana, uključujući troškove nastale u vezi s izvršenjem, kao što je naknada za dostavu. Napominjemo da se ova odredba ne odnosi na dodatne troškove nastale kao rezultat odabira opcije dostave koja nije najjeftiniji standardni način isporuke.

Način ispunjavanja obveze prodavatelja povrata novca

U slučaju povlačenja ili raskida izvršenog u skladu s odjeljkom 22 Vladine uredbe 45/2014 (II. 26.), Prodavatelj vraća iznos koji se vraća potrošaču istim načinom plaćanja koji je koristio potrošač. Uz izričitu suglasnost potrošača, Prodavatelj može koristiti drugačiji način plaćanja, ali potrošaču se zbog toga ne mogu naplatiti nikakve dodatne naknade. Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje koje proizlazi iz netočne i/ili netočne naznake broja bankovnog računa ili poštanske adrese od strane potrošača.

Dodatni troškovi

Ako je potrošač izričito odabrao opciju dostave koja nije najjeftiniji standardni način dostave, Prodavatelj neće biti dužan vratiti troškove nastale kao rezultat tog izbora. U takvim slučajevima naša obveza povrata novca uključivat će samo navedene standardne naknade za dostavu.

Pravo na uskraćivanje izvedbe

Prodavatelj može uskratiti iznos koji se plaća potrošaču sve dok potrošač ne vrati Proizvod dokazanog nedvojbeno da ga je vratio; Od ta dva datuma, ranije treba uzeti u obzir. Nismo u mogućnosti prihvatiti pošiljke poslane pouzećem ili uslugu primatelja plaća.

Obveze potrošača u slučaju povlačenja ili prestanka

Vraćanje proizvoda

Ako, u skladu s odjeljkom 22. vladine uredbe 45/2014 (II. 26.), potrošač odustaje od ugovora, dužan je vratiti Proizvod ili predati Proizvod Prodavatelju ili osobi koju je Prodavatelj odredio za prihvaćanje Proizvoda, bez odgađanja, ali najkasnije u roku od četrnaest dana od obavijesti o povlačenju. Obveza vraćanja smatra se pravodobnom ispunjenom ako potrošač otpremi Proizvod prije isteka roka.

Snošenje izravnih troškova nastalih u vezi s povratom Proizvoda

Izravne troškove povrata Proizvoda snosi potrošač. Proizvod se šalje na adresu Prodavatelja. Ako Prodavatelj robu prodaje i u poslovnom prostoru, a potrošač osobno ostvaruje svoje pravo odustajanja u poslovnom prostoru, ima pravo istovremeno vratiti robu u posao. Ako nakon početka izvršenja potrošač raskine ugovor o pružanju usluga sklopljenih izvan poslovnih prostorija ili kao ugovor na daljinu, dužan je Tvrtki platiti naknadu razmjernu usluzi izvršenoj do dana davanja obavijesti o raskidu. Takav razmjeran iznos koji plaća potrošač određuje se na temelju ukupnog iznosa naknade utvrđenog u ugovoru dodavanjem primjenjivih poreza. Ako potrošač dokaže da je ukupan iznos utvrđen na takav način pretjerano visok, razmjerni iznos izračunava se na temelju tržišne vrijednosti usluga izvršenih do datuma raskida ugovora. Napominjemo da nismo u mogućnosti prihvatiti pošiljke poslane pouzećem po isporuci ili uslugu primatelja plaća.

Odgovornost potrošača za amortizaciju

Potrošač je odgovoran za amortizaciju koja proizlazi iz bilo koje uporabe koja premašuje uporabu potrebnu za određivanje prirode, svojstava i rada Proizvoda.

Pravo na odustajanje ne može se ostvariti u sljedećim slučajevima

Prodavatelj izričito napominje da ne smijete iskoristiti svoje pravo na odustajanje u slučajevima navedenim u stavku (1) odjeljka 29 Vladine uredbe 45/2014 (II.26.):

 • nakon potpunog izvršenja usluge, međutim, ako je ugovorom za potrošača utvrđena obveza plaćanja, na ovu se iznimku može osloniti samo ako je prije početka izvršenja potrošač izričito pristao i priznao činjenicu da će izgubiti pravo odustajanja čim Poduzeće u potpunosti izvrši ugovor;
 • s obzirom na Proizvode ili usluge čija cijena ili naknada ovisi o fluktuaciji financijskog tržišta na koje Poslovanje ne može utjecati i koje je moguće čak i u roku određenom za ostvarivanje prava na odustajanje;
 • u slučaju neproizvoda koji su proizvedeni na temelju uputa i izričitog zahtjeva potrošača, ili u slučaju Proizvoda koji su jasno prilagođeni potrošaču;
 • u slučaju pokvarljivih proizvoda ili proizvoda kratke trajnosti;
 • u slučaju Proizvoda sa zatvorenom ambalažom, koji se ne mogu vratiti nakon otvaranja nakon isporuke zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga;
 • u slučaju Proizvoda koji se zbog svoje prirode nerazdvojno miješaju s drugim proizvodima nakon isporuke;
 • u slučaju alkoholnih pića čija stvarna vrijednost ovisi o fluktuaciji financijskog tržišta na koju Poslovanje ne može utjecati, a čiju su cijenu stranke dogovorile prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, ali će se ugovor izvršiti tek nakon tridesetog dana od sklapanja ugovora;
 • u slučaju ugovora o uslugama kada Poduzeće kontaktira potrošača na izričit zahtjev potrošača radi obavljanja hitnih popravaka ili održavanja;
 • u vezi s prodajom i kupnjom audio i video zapisa u zapečaćenom pakiranju ili kopijama računalnog softvera, ako je potrošač otvorio ambalažu nakon isporuke;
 • u pogledu novina, časopisa i časopisa, osim pretplatničkih ugovora;
 • u slučaju ugovora sklopljenih na javnoj dražbi;
 • uz iznimku stambenih usluga, u slučaju ugovora o pružanju smještaja, prijevoza, najma automobila, ugostiteljskih usluga ili za usluge povezane s aktivnostima u slobodno vrijeme, ako je određen rok ili rok za izvršenje u ugovoru;
 • u pogledu digitalnog sadržaja koji se pruža na nefizičkom nosaču podataka, ako je Prodavatelj započeo svoju izvedbu uz izričitu, prethodnu suglasnost potrošača i ako je potrošač, istodobno s davanjem te privole, u izjavi priznao činjenicu da će izgubiti pravo odustajanja čim izvedba započne, i Tvrtka je poslala potvrdu potrošaču.

Informacije o odgovornosti za proizvode i impliciranom jamstvu u vezi s jamstvom sukladnosti Proizvoda u slučaju potrošačkih ugovora

Ovaj odjeljak informacija o potrošačima sastavljen je na temelju stavka 3. odjeljka 9. vladine uredbe 45/2014 (II.26.), u vezi s prilogom br.

Ovi podaci o potrošačima primjenjuju se samo na Kupce koji se kvalificiraju kao potrošači, pravila koja se primjenjuju na kupce koji nisu potrošači uključena su u zasebno poglavlje.

Zahtjev za izvršenje ugovora u slučaju potrošačkih ugovora

Zahtjev za izvršenje ugovora općenito u slučaju proizvoda i proizvoda koji sadržavaju digitalne elemente koji se prodaju na temelju potrošačkog ugovora

U vrijeme izvedbe, Proizvodi i izvedba moraju ispunjavati zahtjeve propisane Vladinom uredbom 373/2021 (VI.30.).

Da bi izvršenje bilo ugovorno, Proizvod koji služi kao predmet ugovora mora:

 • u skladu s opisom, količinom, kvalitetom i vrstom navedenom u ugovoru, mora imati funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost, kao i druga svojstva utvrđena u ugovoru
 • biti prikladna za bilo koju svrhu koju odredi potrošač, a koju je potrošač skrenuo pozornost Prodavatelja najkasnije kada je ugovor sklopljen, a koju je Prodavatelj prihvatio
 • imati svu dodatnu opremu i korisničke priručnike navedene u ugovoru, uključujući upute za puštanje u rad, upute za instalaciju i korisničku podršku, i
 • Navedite ažuriranja utvrđena u ugovoru.

Da bi izvršenje bilo ugovorno, Proizvod koji služi kao predmet ugovora također mora:

 • biti prikladni za svrhe utvrđene za istu vrstu Proizvoda zakonom, tehničkim standardima ili, u nedostatku tehničkih standarda, mjerodavnim kodeksom ponašanja
 • pridržavati se količine, kvalitete, performansi i drugih svojstava koja potrošač može razumno očekivati, posebno u pogledu funkcionalnosti, kompatibilnosti, pristupačnosti, kontinuiteta i sigurnosti, što je uobičajeno za istu vrstu robe, uzimajući u obzir javne izjave, posebno one iznesene u oglasu ili na etiketi, od strane Prodavatelja, njegovog predstavnika ili bilo koje druge osobe uključene u prodajni lanac o specifičnim svojstvima Proizvoda
 • imati sav pribor i upute koje potrošač može razumno očekivati, uključujući upute za pakiranje i ugradnju, i
 • u skladu sa svojstvima i opisom Proizvoda predstavljenog kao uzorka ili modela, ili koji je Tvrtka stavila na raspolaganje kao probnu verziju prije sklapanja ugovora.

Proizvod ne mora biti u skladu s gore navedenim javnim izjavama, ako Prodavatelj dokaže da:

 • nije bio i nije morao biti upoznat s dotičnom javnom izjavom
 • predmetna javna izjava primjereno je ispravljena do trenutka sklapanja ugovora, ili
 • Predmetna javna izjava nije mogla utjecati na odluku nositelja prava o sklapanju ugovora.

Zahtjev za izvršenje ugovora u slučaju prodaje proizvoda na temelju potrošačkog ugovora

Učinkovitost Prodavatelja je neispravna ako je nedostatak proizvoda posljedica neprofesionalnog puštanja u rad, pod uvjetom da

 1. a) puštanje u rad dio je kupoprodajnog ugovora i izvršio ga je Prodavatelj ili odgovornost snosi Prodavatelj u tom pogledu; ili
 2. b) puštanje u rad morao je provesti potrošač, a neprofesionalno puštanje u rad proizlazi iz nedostataka uputa za puštanje u rad koje je dao Prodavatelj ili, u slučaju Proizvoda koji sadrže digitalne elemente, pružatelj digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga.

Ako, sukladno kupoprodajnom ugovoru, puštanje u rad proizvoda izvrši Prodavatelj ili odgovornost snosi Prodavatelj u tom pogledu, tada se izvršenje smatra dovršenim od strane Prodavatelja po završetku puštanja u rad.

Ako, u slučaju Proizvoda koji sadrži digitalne elemente, kupoprodajni ugovor propisuje da se digitalni sadržaj ili digitalne usluge pružaju kontinuirano na određeno vrijeme, Prodavatelj je odgovoran za nedostatak proizvoda povezanog s digitalnim sadržajem ako nedostatak nastane ili postane otkriven u roku od dvije godine od isporuke proizvoda u slučaju kontinuirane usluge koja se pruža tijekom razdoblja koje to čini ne više od dvije godine.

Zahtjev za izvršenje ugovora u slučaju prodaje proizvoda koji sadrže digitalne elemente na temelju potrošačkog ugovora

U slučaju proizvoda koji sadrže digitalne elemente, Prodavatelj osigurava da je potrošač obaviješten i da mu se dostave ažuriranja u vezi s digitalnim sadržajem proizvoda ili digitalnom uslugom povezanom s njim, uključujući sigurnosna ažuriranja, ako su ažuriranja potrebna za održavanje ugovorne prirode proizvoda.

Prodavatelj je dužan osigurati dostupnost ažuriranja za određeno vrijeme:

 • koje potrošač može razumno očekivati na temelju vrste i svrhe proizvoda i digitalnih elemenata, kao i o pojedinačnim okolnostima i prirodi ugovora ako je ugovorom o kupoprodaji propisano jednokratno pružanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge; ili
 • od dvije godine isporuke proizvoda, u slučaju kontinuiranog servisa u razdoblju ne duljem od dvije godine, ako je ugovorom o kupoprodaji propisano kontinuirano pružanje digitalnog sadržaja na određeno vrijeme.

Ako potrošač u razumnom roku ne instalira dostupna ažuriranja, Prodavatelj neće biti odgovoran za nedostatak proizvoda pod uvjetom da nedostatak proizlazi isključivo iz nedostatka relevantnog ažuriranja, pod uvjetom da

 1. a) Prodavatelj je obavijestio potrošača o dostupnosti ažuriranja i posljedicama neinstaliranja potrošača; i
 2. b) neuspjeh potrošača da instalira ažuriranje ili neispravnu instalaciju ažuriranja od strane potrošača ne može se pripisati nedostacima uputa za instalaciju koje je dao Prodavatelj.

Neispravno izvršenje ne može se utvrditi ako je potrošač nakon sklapanja ugovora dobio zasebne informacije o tome da se određena imovina proizvoda razlikuje od ovdje propisanih svojstava, a tu je razliku potrošač zasebno i izričito priznao pri sklapanju ugovora.

Ugovorni zahtjevi u pogledu izvedbe za digitalni sadržaj koji se prodaje na temelju potrošačkog ugovora u slučaju prodaje

Prodavatelj isporučuje i pruža digitalni sadržaj potrošaču. Stranke su različite u nedostatku njegovog ugovora, Prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja nakon sklapanja ugovora potrošaču pruža najnoviji digitalni sadržaj dostupan u trenutku potpisivanja ugovorne verzije.

Usluga se smatra dovršenom ako je digitalni sadržaj ili - to je za to potrebno za pristup ili pogodan za preuzimanje - bilo koje rješenje za potrošača, ili na fizičkom ili virtualnom uređaju koji je potrošač odabrao u tu svrhu.

Prodavatelj mora osigurati da je potrošač obaviješten da je digitalni sadržaj takva ažuriranja - uključujući sigurnosna ažuriranja - koja su digitalni sadržaj ili digitalna potrebna su za održavanje ugovorne prirode usluge, kao i njihovo primanje.

Ako se na temelju ugovora digitalni sadržaj pruža na određeno vremensko razdoblje, odvija se kontinuirano, s obzirom na digitalni sadržaj, usklađenost izvedbe s ugovorom mora se osigurati tijekom cijelog trajanja ugovora. Ako potrošač ne instalira u razumnom roku predviđenom ažuriranjima Prodavatelja, Prodavatelj nije odgovoran za pogrešku usluge ako se radi samo o relevantnom ažuriranju koje proizlazi iz njegovog nedostatka primjene, pod uvjetom da

Prodavatelj je obavijestio potrošača o dostupnosti ažuriranja i instalacije od strane potrošača o posljedicama njegovog neuspjeha; i

neinstalacija ažuriranja od strane potrošača ili ažuriranje od strane potrošača neispravna instalacija nije posljedica nepotpunosti uputa za instalaciju koje je dao Prodavatelj.

Neispravna izvedba ne može se utvrditi ako se potrošaču prilikom sklapanja primljenog ugovora dostave zasebne informacije da se određeno svojstvo digitalnog sadržaja razlikuje od ovdje navedenih zahtjeva, a kada je ugovor sklopljen, potrošač mora izričito navesti to odstupanje prihvaćeno.

Prodavatelj nepravilno postupa ako je krivnja usluge digitalnog sadržaja u tome što je potrošač digitalni proizlazi iz njegove neprofesionalne integracije u svoje okruženje, pod uvjetom da je integraciju digitalnog sadržaja izvršio Prodavatelj, ili je integraciju izvršio Prodavatelj proveden pod njegovom odgovornošću; opsesivni digitalni sadržaj mora biti integriran od strane potrošača, a neprofesionalna integracija Prodavatelja uzrokovana je nedostacima u uputama za integraciju koje pružaju:

 • Ako se ugovor odnosi na digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu na određeno vrijeme ima kontinuiranu uslugu, Prodavatelj je odgovoran za digitalni sadržaj za kvar, ako se kvar dogodi tijekom razdoblja navedenog u ugovoru ili postane prepoznatljiv.
 • Ako se ugovor odnosi na jednokratnu uslugu ili niz pojedinačnih radnji usluga dok se ne dokaže suprotno, mora se pretpostaviti da je od datuma izvršenja jedan u roku od godinu dana nedostatak koji je potrošač prepoznao već postojao u vrijeme izvršenja. Ne izvodi se u isto vrijeme; Prodavatelj je kriv ako dokaže da digitalno okruženje potrošača nije u skladu s tehničkim zahtjevima digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, a ugovor je o tome jasno i razumljivo obavijestio potrošača prije njegovog sklapanja.

Potrošač je dužan surađivati s Prodavateljem kako bi Prodavatelj - tehnički sa stajališta dostupnih uređaja i zahtijevajući najmanju intervenciju za potrošača koji ga koristi - možete biti sigurni da je uzrok pogreške digitalno okruženje potrošača. Ako potrošač ne ispuni ovu obvezu suradnje nakon što je Prodavatelj jasno i razumljivo obavijestio o obvezi prije sklapanja ugovora, potrošač snosi teret dokazivanja da je nedostatak priznat u roku od jedne godine od završetka već postojao u trenutku završetka, opsesija uslugom pogođenom pogreškom priznatom tijekom ugovornog razdoblja,  usluga tijekom razdoblja izvršenja prema ugovoru, nije bila u skladu s ugovorom.

Implicirano jamstvo

U kojim slučajevima možete ostvariti svoja implicirana jamstvena prava?

U slučaju neispravnog izvršenja od strane Prodavatelja, možete podnijeti implicirani jamstveni zahtjev u skladu s odredbama Građanskog zakonika Mađarske i, u slučaju potrošačkog ugovora, Vladine uredbe 373/2021 (VI.30.).

Koja prava imate na temelju vašeg impliciranog jamstvenog zahtjeva?

Prema vašem izboru, možete tvrditi sljedeće implicirane jamstvene zahtjeve:

Možete zatražiti popravak ili zamjenu, osim ako je poštivanje tog jamstvenog prava nemoguće ili bi rezultiralo nerazmjernim troškovima prodavatelja u usporedbi s alternativnim pravnim lijekom. Ako niste ili niste mogli zatražiti popravak ili zamjenu, možete zatražiti razmjerno sniženje cijene ili, kao krajnje sredstvo, možete poništiti ugovor.

Imate pravo prijeći s jamstvenog prava koje ste odabrali na drugo, ali ćete pokriti troškove izmjene, osim ako to nije opravdano ili učinjeno potrebnim ponašanjem Prodavatelja.

U slučaju potrošačkog ugovora, u nedostatku dokaza o suprotnom, pretpostavlja se da je svaki nedostatak otkriven u roku od jedne godine od isporuke proizvoda ili proizvoda koji sadržava digitalne elemente postojao u trenutku isporuke, osim ako ta pretpostavka nije u skladu s prirodom proizvoda ili nedostatkom.

U slučaju rabljenih proizvoda, jamstvena i jamstvena prava odstupaju od općih pravila. Neispravne performanse mogu se pojaviti i u slučaju rabljenih proizvoda, ali uzimaju se u obzir okolnosti na temelju kojih bi potrošač mogao očekivati pojavu određenih nedostataka. Zbog zastarjelosti, pojava određenih nedostataka postaje sve češća i, kao rezultat toga, ne može se očekivati da rabljeni proizvod može biti iste kvalitete kao i novo kupljeni proizvod. Stoga Kupac može ostvariti svoja jamstvena prava samo u pogledu nedostataka izvan nedostataka koji proizlaze iz rabljene prirode Proizvoda i koji nastaju bez obzira na takvu prirodu. Ako je rabljeni proizvod neispravan i Kupac koji se kvalificira kao potrošač dobio je informacije o tom nedostatku nakon kupnje, tada Davatelj usluga neće biti odgovoran za nedostatak.

Prodavatelj može odbiti uskladiti proizvod s ugovorom ako bi popravak ili zamjena bili nemogući ili bi rezultirali nerazmjernim troškovima Prodavatelja, uzimajući u obzir sve okolnosti, uključujući vrijednost koju proizvod predstavlja u savršenom stanju i težinu kršenja ugovora.

Potrošač, u skladu s težinom kršenja ugovora, može zatražiti razmjerno smanjenje naknade ili čak raskinuti kupoprodajni ugovor ako

 • Prodavatelj nije izvršio popravak ili zamjenu, ili je izvršio popravak ili zamjenu, ali nije uspio, u cijelosti ili djelomično, ispuniti sljedeće uvjete:

 

 • Prodavatelj će preuzeti zamijenjeni proizvod o svom trošku
 • ako popravak ili zamjena zahtijeva uklanjanje proizvoda koji je, u skladu s prirodom i svrhom proizvoda, pušten u rad prije nego što je nedostatak postao otkriven, obveza popravka ili zamjene uključuje uklanjanje nesukladnog proizvoda i puštanje u rad zamjenskog ili popravljenog proizvoda, ili snošenje troškova takvog uklanjanja i puštanja u rad.
 • Prodavatelj je odbio uskladiti proizvod s ugovorom
 • u izvedbi se pojavljuje ponovljeni nedostatak, unatoč činjenici da je Prodavatelj pokušao uskladiti proizvod s ugovorom, težina kršenja je toliko značajna da opravdava trenutno sniženje cijene ili trenutni raskid kupoprodajnog ugovora, ili
 • Prodavatelj se nije obvezao uskladiti proizvod s ugovorom, ili je iz okolnosti jasno da poslovanje neće uskladiti proizvod s ugovorom u razumnom roku ili bez značajne štete za interese potrošača.

Ako potrošač želi raskinuti kupoprodajni ugovor s obzirom na neispravno izvršenje, teret dokazivanja beznačajne prirode nedostatka leži na Prodavatelju.

Potrošač ima pravo povući ostatak kupoprodajne cijene u cijelosti ili djelomično, u skladu s težinom kršenja ugovora, sve dok Prodavatelj ne ispuni svoju obvezu vezanu uz sukladnost izvršenja s ugovorom i neispravno izvršenje.

Kao opće pravilo:

 • Prodavatelj će zamijeniti zamijenjeni proizvod o svom trošku
 • Ako popravak ili zamjena zahtijeva uklanjanje proizvoda koji je, u skladu s prirodom i svrhom proizvoda, pušten u rad prije nego što je nedostatak postao otkriven, obveza popravka ili zamjene uključuje uklanjanje nesukladnog proizvoda i puštanje u rad zamjenskog ili popravljenog proizvoda ili snošenje troškova takvog uklanjanja i puštanja u pogon.

Razumni rok za popravak ili zamjenu proizvoda izračunava se od trenutka kada je potrošač obavijestio poslovanje o nedostatku.

Potrošač stavlja proizvod na raspolaganje poduzeću kako bi mogao izvršiti popravak ili zamjenu.

Smanjenje naknade kvalificira se kao razmjerno ako je njegov iznos jednak razlici između vrijednosti proizvoda koju bi potrošač primio da je izvedba Prodavatelja ugovorna i vrijednosti proizvoda koji je potrošač stvarno primio.

Implicitno jamstveno pravo potrošača na raskid kupoprodajnog ugovora može se ostvariti pravnom izjavom upućenom Prodavatelju kojom se izražava odluka o raskidu.

Ako se neispravna izvedba odnosi samo na određeni dio proizvoda isporučenog na temelju ugovora, a uvjeti za ostvarivanje prava na raskid ugovora ispunjeni su s obzirom na taj dio, potrošač može raskinuti kupoprodajni ugovor samo u odnosu na neispravan proizvod, međutim, također može raskinuti kupoprodajni ugovor u odnosu na bilo koji drugi proizvod stečen zajedno s neispravnim proizvodom ako se to ne može razumno očekivati od Potrošača kako bi samo proizvodi bili u skladu s ugovorom.

Ako Potrošač raskine kupoprodajni ugovor u cijelosti ili s obzirom na dio proizvoda isporučenih prema kupoprodajnom ugovoru

 • potrošač će predmetni proizvod vratiti Prodavatelju o trošku Prodavatelja, i
 • Prodavatelj će odmah potrošaču vratiti kupoprodajnu cijenu plaćenu u odnosu na predmetni proizvod, čim Prodavatelj primi proizvod ili dokaz o povratu proizvoda.

U kojem roku možete potvrditi svoj implicirani jamstveni zahtjev?

Kvar ste dužni prijaviti nakon što ga otkrijete bez odgađanja. Nedostatak prijavljen u roku od dva mjeseca od njegova otkrivanja smatra se nedostatkom koji je prijavljen bez odgode. Međutim, imajte na umu da se nikakvo implicirano jamstveno potraživanje ne može podnijeti nakon dvogodišnjeg roka zastare koji počinje po završetku ugovora. Rok zastare ne uključuje trajanje popravka tijekom kojeg kupca ne može koristiti Proizvod u skladu s njegovom namjenom. Što se tiče dijela proizvoda koji je popravljen ili zamijenjen, rok zastare za implicirane jamstvene zahtjeve ponovno počinje. Ovo se pravilo primjenjuje i kada se zbog popravka pojavi drugi nedostatak. Ako je predmet ugovora između potrošača i poduzeća rabljeni proizvod, stranke se mogu dogovoriti o kraćem roku zastare, međutim, ni u kojem slučaju ne može se valjano odrediti rok zastare kraći od jedne godine.

Protiv koga možete zatražiti svoje implicirane jamstvene zahtjeve?

Možete zatražiti svoj implicirani jamstveni zahtjev protiv Prodavatelja.

Koji su drugi uvjeti za podnošenje vašeg impliciranog jamstvenog zahtjeva?

Za polaganje vašeg impliciranog jamstvenog zahtjeva u roku od jedne godine od izvršenja, ne postoje drugi uvjeti osim prijavljivanja nedostatka pod uvjetom da dokažete da je Proizvod isporučio Prodavatelj. Međutim, nakon isteka jednogodišnjeg razdoblja koje započinje izvedbom, dužni ste dokazati da je nedostatak koji ste otkrili već postojao u vrijeme izvedbe.

Odgovornost za proizvod

U kojim slučajevima možete ostvariti svoja prava na odgovornost za proizvod?

U slučaju nedostatka materijalne imovine (Proizvoda), prema vašem izboru, možete tvrditi implicirane jamstvene zahtjeve ili zahtjeve za odgovornost za proizvod.

Koja prava imate na temelju zahtjeva za odgovornost za proizvod?

Kao zahtjev za odgovornost za proizvod, možete zatražiti samo popravak ili zamjenu neispravnog Proizvoda.

U kojim se slučajevima Proizvod kvalificira kao neispravan? Proizvod se kvalificira kao neispravan ako ne ispunjava zahtjeve kvalitete koji su na snazi u trenutku stavljanja na tržište ili ako nema svojstva uključena u opis koji je dao proizvođač.

U kojem roku možete zatražiti zahtjev za odgovornost za proizvod?

Zahtjev za odgovornost za proizvod možete podnijeti u roku od dvije godine od trenutka kada je proizvođač stavio proizvod na tržište. Nakon isteka tog roka gubite pravo na podnošenje zahtjeva za odgovornost za proizvod.

Protiv koga i pod kojim drugim uvjetima možete podnijeti zahtjev za odgovornost za proizvod?

Zahtjev za odgovornost za proizvod možete podnijeti samo prema proizvođaču ili distributeru opipljive stvari. Nakon podnošenja zahtjeva za odgovornost za proizvod, morat ćete dokazati nedostatak Proizvoda.

U kojim je slučajevima proizvođač (distributer) izuzet od obveze odgovornosti za proizvod?

Proizvođač (distributer) bit će izuzet od svojih obveza odgovornosti za proizvode samo ako može dokazati da:

 • nije proizveo Proizvod ili ga nije stavio na tržište kao dio svojih poslovnih aktivnosti, ili
 • prema najnovijim dostignućima, nedostatak se nije mogao otkriti u trenutku stavljanja Proizvoda na tržište, ili
 • nedostatak Proizvoda proizlazi iz primjene zakona ili regulatornih odredbi koje propisuju nadležna tijela.

Proizvođač (distributer) mora dokazati samo jedan od gore navedenih uzroka.

Imajte na umu da ne možete istovremeno tvrditi implicirani jamstveni zahtjev i zahtjev za odgovornost za proizvod, paralelno jedan s drugim na temelju istog nedostatka. Međutim, u slučaju uspješno potvrđenog impliciranog jamstvenog zahtjeva, možete podnijeti zahtjev za odgovornost za proizvod prema proizvođaču u vezi s zamijenjenim Proizvodom ili njegovim popravljenim dijelovima.

Garancija

U kojim slučajevima možete ostvariti svoja jamstvena prava?

Sukladno Vladinoj uredbi 151/2003 (IX.22.) o obveznom jamstvu za određena trajna dobra, Prodavatelj ima obvezu jamstva u pogledu prodaje novih trajnih proizvoda navedenih u Uredbi, kao i njihove dodatne opreme i komponenti u opsegu navedenom u njemu (u daljnjem tekstu, za potrebe ovog odjeljka, koji se zajednički nazivaju robom široke potrošnje).

Prava koja proizlaze iz jamstva mogu se ostvariti jamstvenim listom, koji se ne može uvjetovati povratom otvorenog pakiranja potrošačkog proizvoda od strane potrošača. Jamstveni list U slučaju nestavljanja na raspolaganje potrošaču, sklapanje ugovora je dokazano ako je račun koji potvrđuje plaćanje naknade - u vezi s općim računom poreza na promet ili računom izdanim zakonom - predočen od strane potrošača. U tom slučaju, prava koja proizlaze iz jamstva mogu se zatražiti potvrdom kojom se potvrđuje plaćanje naknade.

Osim toga, Prodavatelj može dobrovoljno preuzeti jamstvenu obvezu, u kojem slučaju mora dati jamstvenu izjavu kupcu koji ispunjava uvjete za Potrošača.

Izjava o jamstvu mora biti dostupna potrošaču na trajnom mediju, najkasnije u trenutku isporuke proizvoda.

Izjava o jamstvu mora sadržavati sljedeće:

 • jasnu izjavu o tome da ako je proizvod isporučen neispravno, Potrošač ima pravo besplatno ostvariti svoja implicirana jamstvena prava prema zakonu, na koja jamstva neće utjecati
 • ime i adresa jamca
 • postupak koji potrošač treba slijediti kako bi podnio zahtjeve za jamstvo
 • navođenje proizvoda s obzirom na to da se jamstvo poduzima, i
 • uvjete za jamstvo.

Koja prava imate prema obveznom jamstvu i u kojem roku možete ostvariti ta prava?

Prava na jamstvo

Na temelju jamstvenih prava Kupac može zatražiti popravak ili zamjenu, zatražiti sniženje cijene u slučajevima predviđenim zakonom ili, kao krajnju mjeru, odustati od ugovora ako obveznik nije izvršio popravak ili zamjenu ili nije ispunio takvu obvezu u odgovarajućem roku uzimajući u obzir interes nositelja prava,  ili je prestao interes nositelja prava za popravak ili zamjenu. Kupac, prema vlastitom izboru, može svoj zahtjev za popravak podnijeti izravno u sjedištu Prodavatelja, bilo kojem mjestu poslovanja ili poslovnici, ili u servisu koji je Prodavatelj naveo na jamstvenom listu.

Rok za podnošenje zahtjeva

Jamstveni zahtjevi mogu se podnijeti u jamstvenom roku, koji je u skladu s Vladinom uredbom 151/2003. (IX. 22.) sljedeće:

 • dvije godine za robu čija kupovna cijena doseže 10.000 HUF, ali ne prelazi 250.000 HUF,
 • tri godine za robu čija je kupovna cijena veća od 250.000 HUF, ali ne veća od 250.000 HUF.

Zbog neispunjavanja gore navedenih rokova dolazi do isteka jamstvenih prava, međutim, u slučaju popravka robe široke potrošnje, jamstveni rok produljit će se s vremenom tijekom kojeg Kupac ne može koristiti Proizvod u skladu s njegovom namjenom zbog nedostatka, počevši od datuma isporuke na popravak. Jamstveni rok počinje teći od dana isporuke robe široke potrošnje Kupcu ili na dan puštanja u rad ako ju je izvršio Prodavatelj ili njegov zastupnik. Ako Kupac ima puštanje robe široke potrošnje u pogon više od šest mjeseci nakon isporuke, početni datum jamstvenog razdoblja je dan isporuke.

Pravila postupanja sa jamstvenim zahtjevima

Prilikom ugovaranja popravka Prodavatelj će nastojati izvršiti popravak u roku od 15 dana. Rok za popravak počinje teći od dana prihvaćanja robe široke potrošnje na popravak.

Ako je trajanje popravka ili zamjene dulje od petnaest dana, Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca o očekivanom trajanju popravka ili zamjene.

Ako Prodavatelj tijekom prvog popravka robe široke potrošnje tijekom jamstvenog roka utvrdi da se roba široke potrošnje ne može popraviti, Prodavatelj je dužan zamijeniti robu široke potrošnje u roku od osam dana, osim ako kupac ne naloži drugačije. Ako zamjena robe široke potrošnje nije moguća, Prodavatelj je dužan u roku od osam dana Kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu navedenu na jamstvenom listu ili dokaz kojim se potvrđuje plaćanje naknade za robu široke potrošnje – račun ili račun izdan sukladno zakonu o porezu na dodanu vrijednost – koji je predočio potrošač. Prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac pristaje i na primanje potrebnih informacija elektroničkim putem ili na drugi način prikladan za dokazivanje primitka podataka od strane Kupca.

Ako Prodavatelj ne može popraviti robu široke potrošnje u roku od 30 dana:

 • popravak se može izvršiti u dužem roku pod uvjetom da je Kupac pristao na to, ili
 • ako Kupac ne pristane na izvršenje popravka u dužem roku ili kupac u tom pogledu nije dao nikakvu izjavu, roba široke potrošnje mora se zamijeniti u roku od osam dana nakon neuspješnog isteka tridesetodnevnog roka, ili
 • ako Kupac ne pristane na izvršenje popravka u dužem roku ili kupac nije dao izjavu u tom pogledu, ali ni zamjena robe široke potrošnje nije moguća, tada će kupoprodajna cijena navedena na računu ili primitku robe široke potrošnje biti vraćena Kupcu u roku od osam dana nakon neuspješnog isteka tridesetodnevnog roka.

Ako je roba široke potrošnje po četvrti put neispravna, roba široke potrošnje zamjenjuje se u roku od osam dana ili, ako zamjena robe široke potrošnje nije moguća, kupovna cijena navedena na računu ili primitku robe široke potrošnje vraća se Kupcu u roku od osam dana.

Roba široke potrošnje u okviru obveznog jamstva u skladu s Vladinom uredbom 151/2003 koja je ugrađena s fiksnim priključkom, težim od 10 kg, ili koja se ne može prevoziti kao ručna prtljaga u javnom prijevozu mora se popraviti, osim vozila, na mjestu njihova rada. Ako se popravak ne može izvršiti na mjestu rada, u poduzeću ili, u slučaju zahtjeva koji se tvrdi izravno u servisnoj službi, služba za popravak organizira rastavljanje i ugradnju, kao i isporuku i povrat robe široke potrošnje.

Iznimke za jamstvo

Odredbe navedene pod naslovom "Pravila postupanja s jamstvenim zahtjevima" ne obuhvaćaju električne bicikle, električne skutere, quadove, motocikle, mopede, automobile, kamp prikolice, kampere, kampere s prikolicom, prikolice i motorne brodove. Međutim, i u slučaju ovih Proizvoda Prodavatelj je dužan nastojati ispuniti zahtjev za popravak u roku od 15 dana. Ako je trajanje popravka ili zamjene dulje od petnaest dana, Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca o očekivanom trajanju popravka ili zamjene.

Kakav je odnos između jamstva i drugih jamstvenih prava?

Jamstvena prava postoje uz jamstvena prava (odgovornost za proizvod i implicirano jamstvo), no temeljna razlika između općih jamstvenih prava i jamstva je u tome što je teret dokazivanja povoljniji za potrošača u slučaju jamstva.

Prodavateljevo dobrovoljno jamstveno društvo tijekom obveznog jamstvenog roka ne smije uključivati a za potrošača, uvjete koji su nepovoljniji od prava koja su predviđena obveznim jamstvenim pravilima. Međutim, nakon toga mogu se utvrditi uvjeti dobrovoljnog jamstva koji su besplatni, međutim, jamstvo ne može utjecati ni na potrošača u ovom slučaju što rezultira - što uključuje postojanje prava na temelju dodatnog jamstva.

Zahtjev za zamjenu u roku od tri radna dana

Zahtjev za zamjenu u roku od tri radna dana primjenjuje se i u slučaju kupnje u webshopovima. Zahtjev za zamjenu u roku od tri radna dana može se podnijeti u vezi s novom robom široke potrošnje prema Vladinoj uredbi 151/2003. (IX. 22.) koja propisuje da ako osoba podnese zahtjev za zamjenu u roku od tri radna dana, prodavatelj će smatrati da je Proizvod bio neispravan u trenutku prodaje i da će zamijeniti Proizvod bez odgađanja.

U kojim će slučajevima Prodavatelj biti izuzet od svoje jamstvene obveze?

Prodavatelj će biti izuzet od svoje jamstvene obveze samo ako dokaže da je uzrok učinka nastao nakon izvršenja.

Željeli bismo vam skrenuti pozornost na činjenicu da možete zatražiti dodatno jamstvo i jamstveni zahtjev, kao i jamstveni zahtjev za proizvod i jamstveni zahtjev u isto vrijeme, paralelno jedan s drugim, zbog istog nedostatka. Ako ste, s druge strane, jednom uspješno potvrdili svoj zahtjev koji proizlazi iz neispravne učinkovitosti zbog određene pogreške (na primjer, društvo je zamijenilo proizvod), više ne možete podnijeti zahtjev za istu pogrešku iz drugih pravnih razloga.

Informacije o odgovornosti za proizvode i impliciranom jamstvu u vezi s jamstvom sukladnosti Proizvoda u slučaju da kupci ne ispunjavaju uvjete za potrošače

Opća pravila impliciranih jamstvenih prava

Kupac koji se ne kvalificira kao potrošač može tvrditi, prema svom izboru, sljedeće implicirane jamstvene zahtjeve: Možete zatražiti popravak ili zamjenu, osim ako je poštivanje jamstvenog prava po vašem izboru nemoguće ili bi rezultiralo nerazmjernim troškovima prodavatelja u usporedbi s alternativnim pravnim lijekom. Ako niste ili niste mogli zatražiti popravak ili zamjenu, možete zatražiti razmjerno smanjenje naknade, možete sami popraviti kvar ili ga popraviti o trošku Prodavatelja ili, kao krajnje sredstvo, možete odustati od ugovora.

Imate pravo na izmjenu, osim ako to nije opravdano ili učinjeno potrebnim ponašanjem Prodavatelja.

U slučaju rabljenih proizvoda, jamstvena i jamstvena prava odstupaju od općih pravila. Neispravne performanse mogu se pojaviti i u slučaju rabljenih proizvoda, ali uzimaju se u obzir okolnosti na temelju kojih bi potrošač mogao očekivati pojavu određenih nedostataka. Zbog zastarjelosti, pojava određenih nedostataka postaje sve češća i, kao rezultat toga, ne može se očekivati da rabljeni proizvod može biti iste kvalitete kao i novo kupljeni proizvod. Stoga Kupac može ostvariti svoja jamstvena prava samo u pogledu nedostataka izvan nedostataka koji proizlaze iz rabljene prirode Proizvoda i koji nastaju bez obzira na takvu prirodu. Ako je rabljeni Proizvod neispravan i Kupac koji se kvalificira kao potrošač dobio je informacije o tom nedostatku prilikom kupnje, Pružatelj usluga neće biti odgovoran u vezi s tim nedostatkom. U slučaju da se kupci ne kvalificiraju kao potrošači, rok za podnošenje impliciranih jamstvenih zahtjeva je 1 godina koja počinje na dan izvršenja (isporuke).

Odgovornost za proizvod i jamstvo

Samo kupci koji ispunjavaju uvjete za potrošače imaju prava i prava na odgovornost za proizvode koja proizlaze iz obveznog jamstva. Ako Prodavatelj pruži dobrovoljno jamstvo za Proizvod, to će naznačiti zasebno tijekom kupnje Proizvoda. Ako proizvođač pruži jamstvo proizvođača koje pokriva i kupce koji se ne kvalificiraju kao potrošači, tada se takve tvrdnje mogu tvrditi izravno protiv proizvođača.

Prekogranična prodaja

Prodavatelj ne pravi razliku između kupaca koji kupuju putem web stranice na području Mađarske i onih izvan teritorija Mađarske, ali na području Europske unije. Osim ako u ovim uvjetima i odredbama nije drugačije određeno, prodavatelj osigurava dostavu/preuzimanje naručene robe na području Mađarske, kao i drugih država članica Europske unije.

 • Odredbe ovih uvjeta i odredbi primjenjuju se i na kupnje izvan Mađarske, ako za potrebe ovog odjeljka "kupac" znači potrošač koji je državljanin ili rezident države članice ili poduzeća s poslovnim nastanom u državi članici te kupuje proizvode ili usluge unutar Europske unije isključivo za krajnju uporabu. "Potrošač" znači fizička osoba koja djeluje izvan svoje komercijalne, industrijske, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
 • Primarni jezici za komunikaciju i kupnju su mađarski i engleski. Prodavatelj nije dužan komunicirati s kupcem na nacionalnom jeziku kupca, ali će, kad god je to moguće, koristiti jezik kupca tijekom komunikacije.
 • Prodavatelj nije dužan udovoljiti izvanugovornim zahtjevima, kao što su označivanje ili zahtjevi specifični za industriju propisani nacionalnim pravom države članice kupca u vezi s relevantnim proizvodima ili obavijestiti kupca o tim zahtjevima.
 • Prilikom kupnje od prodavatelja, primjenjiva stopa PDV-a određuje se prema trenutnoj stopi PDV-a zemlje koja odgovara adresi za naplatu kupca.
 • Kupac može koristiti svoje pravne lijekove u skladu s ovim uvjetima i odredbama.
 • Ako se koristi rješenje za elektroničko plaćanje, plaćanje će se izvršiti u valuti koju je odredio prodavatelj.
 • Prodavatelj može uskratiti isporuku proizvoda sve dok se ne osigura da su cijena proizvoda i naknada za dostavu u potpunosti i uspješno plaćeni korištenjem rješenja za elektroničko plaćanje (uključujući slučaj kada se cijena proizvoda plaća bankovnom doznakom, a kupac prenese kupoprodajnu cijenu (naknadu za dostavu) u valuti države članice kupca, a prodavatelj ne prima puni iznos kupoprodajne cijene i naknade za dostavu zbog troškova konverzije i drugih bankovnih naknada i naknada). Ako cijena proizvoda nije u potpunosti plaćena, prodavatelj može zatražiti od kupca da dopuni kupovnu cijenu.
 • Kako bi osigurao isporuku proizvoda, prodavatelj nudi neugarskim kupcima iste mogućnosti dostave kao i mađarski kupci.
 • Ako prema uvjetima i odredbama kupac ima mogućnost zatražiti isporuku proizvoda na području Mađarske ili druge države članice EU, neugarski kupci također mogu odabrati bilo koji način isporuke naveden u uvjetima i odredbama.
 • Ako kupac može odabrati opciju preuzimanja prema uvjetima i odredbama za preuzimanje proizvoda, neugarski kupci također mogu odabrati ovu opciju.
 • Inače, kupac može organizirati prijevoz proizvoda o svom trošku. Mađarski kupci nemaju pravo odabrati ovu opciju.

Prodavatelj će ispuniti narudžbu nakon plaćanja naknade za dostavu, a ako kupac ne plati naknadu za dostavu prodavatelju ili kupac ne organizira prijevoz samog proizvoda do određenog datuma, prodavatelj će raskinuti ugovor i vratiti unaprijed plaćenu kupoprodajnu cijenu kupcu.

Autorska prava

LXXVI iz 1999. o autorskim pravima (u daljnjem tekstu: Zakon o autorskim pravima), web stranica se smatra materijalom zaštićenim autorskim pravima, stoga su svi dijelovi zaštićeni autorskim pravima. U skladu sa stavkom (1) članka 16 Zakona o autorskim pravima, zabranjeno je neovlašteno korištenje grafičkih i softverskih rješenja, računalnih programa web stranice ili korištenje aplikacije koja se može koristiti za izmjenu web stranice ili bilo kojeg njezinog dijela. Bilo koji materijal s web stranice i njezine baze podataka može se koristiti samo, čak i uz pisanu suglasnost nositelja prava, upućivanjem na web stranicu i navođenjem izvora. Nositelj prava je: Weisson Kft.

Pravila o privatnosti
Pravila privatnosti

Zadnje ažuriranje: 11.06.2024

Kontrolor podataka

Ime: Weisson Kft.

Sjedište: 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Poštanska adresa, upravljanje pritužbama: 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

E-pošta: info@sportlampa.com

Internetska stranica: https://www.sportlampa.hu/hr/

Davatelj usluga hostinga

Naziv: UNAS Online Kft.

Poštanska adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-pošta: unas@unas.hu

Opis aktivnosti obrade podataka provedenih tijekom rada webshopa

Ovaj dokument sadrži sve relevantne informacije o obradi podataka o radu webshopa u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (2016/679) Europske unije (u daljnjem tekstu: Uredba ili GDPR) i Zakonom CXII iz 2011. (u daljnjem tekstu: Zakon o privatnosti).

Informacije o korištenju kolačića

Što je kolačić?

Nakon posjeta web stranici, Voditelj obrade podataka koristi kolačiće. Kolačić je paket informacija koji se sastoji od slova i brojeva koje naša web stranica šalje vašem pregledniku u svrhu spremanja određenih postavki, olakšavanja korištenja naše web stranice i pomoći nam u prikupljanju relevantnih, statističkih podataka naših posjetitelja. Neki kolačići ne sadrže osobne podatke i nisu prikladni za identifikaciju pojedinačnih korisnika, ali neki kolačići sadrže jedinstveni identifikator, odnosno tajni niz brojeva generiran nasumično, koji će pohraniti vaš uređaj i stoga će osigurati vašu identifikaciju. Operativno trajanje svakog kolačića uključeno je u odgovarajući opis.

Pravna pozadina i pravna osnova kolačića:

Pravna osnova obrade je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe.

Glavne karakteristike kolačića koje koristi web stranica:

Strogo potrebni kolačići:

Ako ne prihvatite upotrebu kolačića, određene funkcije vam neće biti dostupne.

 • Kolačići koji su strogo potrebni za rad: Ovi kolačići su neophodni za korištenje web stranice i omogućuju korištenje osnovnih funkcija web stranice. U nedostatku ovih kolačića nekoliko funkcija web stranice neće vam biti dostupno. Životni vijek ovih kolačića ograničen je isključivo na trajanje sesije.
 • Kolačići sesije: Ovi kolačići pohranjuju lokaciju korisnika, jezik preglednika i valutu plaćanja. Njihov životni vijek traje dok se preglednik ne zatvori ili maksimalno 2 sata.
 • Preporučeni kolačići proizvoda: Bilježi popis proizvoda namijenjenih preporuci na funkciji "Preporuči prijatelju". Njihov životni vijek je 60 dana.
 • Mobilna verzija, dizajnerski kolačići: Otkriva uređaj koji posjetitelj koristi i prebacuje se na puni prikaz na mobilnom uređaju. Njihov životni vijek je 365 dana.
 • Kolačići za prihvaćanje: Po dolasku na stranicu prihvaćate izjavu o pohrani kolačića u odgovarajućem prozoru. Njihov životni vijek je 365 dana.
 • Izlaz iz kolačića #2: Odjavljuje posjetitelja nakon 90 dana prema opciji #2. Njihov život je 90 dana.
 • Kolačići pozadinskog identifikatora: identifikator pozadinskog poslužitelja koji služi web-mjestu. Njihov životni vijek traje dok se preglednik ne zatvori. employee_login_last_email Pohranjuje adresu e-pošte prilikom prijave, sve dok se preglednik ne zatvori.
 • Ealrm, ealem, ealpw: Osigurava trajnu prijavu. Njihov životni vijek je 180 dana.
 • come_from: Obavlja preusmjeravanje prijave. Njihov životni vijek je 10 minuta.
 • valuta: Pohranjuje valutu kupca. Njihov život je 30 dana.

Statistički kolačići:

 • Google Analytics kolačići: Google Analytics Googleov je analitički alat koji vlasnicima web-lokacija i aplikacija omogućuje precizniju sliku aktivnosti svojih posjetitelja. Usluga može koristiti kolačiće za prikupljanje informacija i izradu izvješća o statističkim podacima o korištenju web stranice bez pojedinačne identifikacije posjetitelja za Google. Google Analytics prvenstveno koristi "__ga" kolačiće. Osim izvješćivanja o statističkim podacima o upotrebi web-lokacije, Google Analytics, zajedno s gore opisanim kolačićima oglasa, može se upotrebljavati i za prikazivanje relevantnijih oglasa na Googleovim proizvodima (npr. u Google pretraživanju) i na cijelom webu.
 • Kolačići za poboljšanje korisničkog iskustva: Ovi kolačići prikupljaju podatke o načinu na koji korisnik koristi web stranicu, na primjer koje stranice korisnik najčešće posjećuje ili koje poruke o pogreškama prima s web stranice. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja, odnosno rade s potpuno općenitim, anonimnim informacijama. Oni koriste podatke izvučene iz takvih informacija kako bi poboljšali performanse web stranice. Životni vijek ovih kolačića ograničen je isključivo na trajanje sesije.
 • Referentni kolačići: Snimaju vanjske web stranice s kojih je posjetitelj stigao na stranicu. Njihov životni vijek traje dok se preglednik ne zatvori.
 • Posljednji pregledani kolačići proizvoda: Bilježi proizvod koji je posjetitelj zadnji put pregledao. Njihov životni vijek je 60 dana.
 • Zadnji pregledani kolačići kategorije: bilježi kategoriju koja je zadnji put pregledana. Njihov životni vijek je 60 dana.
 • Kolačići za košaricu: Bilježi proizvode dodane u košaricu. Njihov životni vijek je 365 dana.
 • Inteligentni kolačići ponude: bilježi uvjete za prikazivanje inteligentnih ponuda (npr. je li posjetitelj već bio na web mjestu, ima li narudžbu). Njihov život je 30 dana.

Marketinški kolačići:

 • Google Adwords kolačići: Kada netko posjeti našu web stranicu, identifikator kolačića posjetitelja bit će dodan na popis za remarketing. Google upotrebljava kolačiće, npr. NID i SID kolačiće, u Googleovim proizvodima, primjerice za prilagodbu oglasa prikazanih na Google pretraživanju. Google upotrebljava te kolačiće, na primjer, kako bi zapamtio vaša ranija pretraživanja, interakcije s oglasima određenih oglašivača ili rezultate pretraživanja ili posjete web-lokacijama oglašivača. AdWords praćenje konverzije koristi kolačiće. Da bi se pratila prodaja i druge konverzije koje proizlaze iz oglašavanja, kolačići se spremaju na računalo korisnika kada korisnik klikne oglas. Neke uobičajene metode korištenja kolačića su: odabir oglasa na temelju onoga što je relevantno za određenog korisnika, poboljšanje izvješća o izvedbi kampanje i izbjegavanje prikazivanja oglasa koje je korisnik već vidio.
 • Kolačići za remarketing: Ovi kolačići mogu se pojaviti prethodnim posjetiteljima ili korisnicima kada pregledavaju druge web stranice na Google prikazivačkoj mreži ili traže pojmove povezane s njezinim proizvodima ili uslugama.
 • predviđanje: Kolačić za prepoznavanje korisnika za preporuku prilagođenih oglasa. Njihov životni vijek je 3 mjeseca.
 • Facebook piksel (Facebook kolačići): Facebook piksel je kôd koji omogućuje pripremu izvješća na web mjestu o konverzijama, sastavljanje ciljne publike i vlasnika web stranice kako bi se dobila detaljna analiza o korištenju web stranice od strane posjetitelja. Facebook piksel omogućuje prikazivanje personaliziranih oglasa posjetiteljima web stranice na platformi Facebooka. Facebookova Pravila o privatnosti možete pročitati ovdje: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Više informacija o brisanju kolačića možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Rub: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Podaci obrađeni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora

Za sklapanje i izvršenje ugovora može doći do nekoliko slučajeva obrade podataka. Ovim putem vas obavještavamo da će se obrada podataka u vezi s upravljanjem pritužbama i administracijom u vezi s jamstvenim pravima prenositi samo ako ostvarite jedno od navedenih prava. Ako ne kupujete putem webshopa, već dolazite samo kao posjetitelj, tada se odredbe o obradi podataka u marketinške svrhe mogu odnositi na vas ako nam date privolu u marketinške svrhe. Aktivnosti obrade podataka u svrhu sklapanja i detaljnog izvršenja ugovora su:

Kontakt

Ako nas, na primjer, kontaktirate putem e-pošte, kontakt obrasca ili telefonom radi upita o proizvodu. Prethodni kontakt nije potreban, možete naručiti iz webshopa u bilo kojem trenutku u nedostatku.

Obrađeni podaci

Podaci koje ste nam dali nakon što ste nas kontaktirali.

Razdoblje obrade podataka

Podatke obrađujemo 5 godina u skladu s građansko-zakonskim rokom zastare.

Pravna osnova za obradu podataka

Vaš dobrovoljni pristanak dan voditelju obrade podataka tako da nas kontaktirate. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe]

Registracija na web stranici

Pohranom podataka danih prilikom registracije, voditelj obrade može pružiti praktičniju uslugu (npr. ispitanik neće morati davati svoje podatke svaki put kada kupuje na web mjestu). Registracija nije uvjet za ugovaranje

Obrađeni podaci

Tijekom obrade podataka voditelj obrade obrađuje vaše ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, svojstva kupljenih proizvoda i datum kupnje.

Razdoblje obrade podataka

Do povlačenja vašeg pristanka.

Pravna osnova za obradu podataka

Vaš dobrovoljni pristanak koji je registracija dala voditelju obrade podataka. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe]

Obrada naloga

Aktivnosti obrade podataka tijekom upravljanja narudžbama potrebne u svrhu izvršenja ugovora.

Obrađeni podaci

Tijekom obrade podataka voditelj obrade obrađuje vaše ime, adresu, adresu e-pošte, svojstva kupljenih proizvoda, broj narudžbe i datum kupnje. Ako naručite u webshopu, obrada podataka i pružanje podataka neizbježni su za izvršenje ugovora.

Razdoblje obrade podataka

Podatke obrađujemo 5 godina u skladu s građansko-zakonskim rokom zastare.

Pravna osnova za obradu podataka

Izvršenje ugovora. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe]

Izdavanje fakture

Obrada podataka provodi se u svrhu izdavanja računa u skladu sa zakonom i ispunjavanja obveze zadržavanja računovodstvenog dokumenta. U skladu sa stavkom (1)-stavkom 2. članka 169. zakona o računovodstvu, gospodarske organizacije moraju čuvati računovodstvene dokumente koji izravno i neizravno potkrepljuju računovodstvenu evidenciju.

Obrađeni podaci

Ime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj.

Razdoblje obrade podataka

Sukladno stavku (2) članka 169. zakona o računovodstvu, izdani računi moraju se čuvati 8 godina od izdavanja.

Pravna osnova za obradu podataka

Sukladno točki (1) članka 159. zakona CXXVII. iz 2007. o porezu na dodanu vrijednost, izdavanje računa je obvezno i, sukladno stavku (2) članka 169. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Uredbe].

Obrada podataka povezana s isporukom proizvoda

Obrada podataka provodi se u svrhu isporuke naručenog proizvoda.

Obrađeni podaci

Ime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj.

Razdoblje obrade podataka

Obrada podataka provodi se u svrhu isporuke naručenog proizvoda.

Pravna osnova za obradu podataka

Izvršenje ugovora. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe]

Primatelji i izvršitelji obrade podataka za isporuku robe

Ime primatelja: (Packeta) Zásilkovna s.r.o.

Registrirano sjedište primatelja: t Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Prag 9

Adresa e-pošte primatelja: privacy@zasilkovna.cz

Web-mjesto primatelja: https://www.packeta.com/global

Upravljanje jamstvenim i jamstvenim zahtjevima

Što se tiče jamstvenih i jamstvenih prava, moramo nastaviti u skladu s Dekretom 19/2014. (IV. 29.) ministra nacionalnog gospodarstva, koji određuje način upravljanja takvim potraživanjima.

Obrađeni podaci

Što se tiče jamstvenih i jamstvenih prava, moramo nastaviti u skladu s Dekretom 19/2014. (IV. 29.) ministra nacionalne ekonomije.

U skladu s Dekretom moramo voditi evidenciju o jamstvenom ili jamstvenom zahtjevu o kojem smo obaviješteni, a u kojem bilježimo:

 1. vaše ime, adresa i izjava o tome da pristajete na obradu vaših podataka navedenih u evidenciji u skladu s Dekretom,
 2. ime i kupoprodajna cijena materijalnog predmeta prodanog na temelju ugovora sklopljenog između nas,
 3. datum izvršenja ugovora,
 4. datum prijave nedostatka,
 5. opis nedostatka,
 6. pravo koje želite ostvariti na temelju vašeg jamstva ili jamstvenog prava, i
 7. način postupanja s jamstvenim zahtjevom ili jamstvenim zahtjevom ili obrazloženje odbijanja prava koje se namjerava ostvariti na temelju zahtjeva.

Ako od vas preuzmemo kupljeni Proizvod, moramo izdati potvrdu o primitku, koja mora uključivati sljedeće:

 1. vaše ime i adresa,
 2. podatke potrebne za identifikaciju objekta,
 3. datum primitka objekta i
 4. datum kada možete prihvatiti popravljeni objekt.

Razdoblje obrade podataka

Poduzeće je dužno zadržati evidenciju preuzetu o podnesenom jamstvenom ili jamstvenom zahtjevu potrošača tijekom tri godine vođenja evidencije i predočiti je na zahtjev kontrolnog tijela u tom pogledu.

Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka je poštivanje lealnih obveza propisanih Dekretom 19/2014 (IV. 29.) ministra nacionalnog gospodarstva [stavak (1) odjeljak 4. i stavak (1) odjeljak 6] [obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Uredbe].

Upravljanje drugim pritužbama na zaštitu potrošača

Obrada podataka provodit će se u svrhu rješavanja pritužbi koje se odnose na zaštitu potrošača. Ako nam se obratite s pritužbom, obrada podataka i pružanje podataka bit će neizbježni.

Obrađeni podaci

Ime kupca, telefonski broj, adresa e-pošte, sadržaj prigovora.

Razdoblje obrade podataka

Pritužbe potrošača čuvaju se 3 godine na temelju Zakona o zaštiti potrošača.

Pravna osnova za obradu podataka

Možete dobrovoljno odlučiti namjeravate li nam podnijeti pritužbu, ali ako to učinite, dužni smo zadržati vašu pritužbu na razdoblje od 3 godine u skladu sa stavkom (7) članka 17/A Zakona CLV iz 1997. o zaštiti potrošača [obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Uredbe].

Podaci obrađeni u vezi s provjerljivošću privole

Nakon registracije, narudžbe ili pretplate na newsletter, IT sustav pohranjuje IT podatke koji se odnose na pristanak u svrhu dokazivanja.

Obrađeni podaci

Datum privole i IP adresa ispitanika.

Razdoblje obrade podataka

Zbog usklađenosti sa zakonskim odredbama, privola se mora provjeriti kasnije, stoga se podaci pohranjuju u roku zastare nakon prestanka obrade podataka.

Pravna osnova za obradu podataka

Ta je obveza propisana člankom 7. stavkom 1.

Obrada podataka u marketinške svrhe

Obrada podataka vezana uz slanje biltena

Obrada podataka provodi se u svrhu slanja biltena.

Obrađeni podaci

Ime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj.

Razdoblje obrade podataka

Do povlačenja privole ispitanika.

Pravna osnova za obradu podataka

Vaš dobrovoljni pristanak dan voditelju obrade podataka pretplatom na bilten. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe]

Obrada podataka povezana sa slanjem i prikazivanjem prilagođenih oglasa

Obrada podataka provodi se u svrhu slanja sadržaja oglasa u skladu s rasponom interesa ispitanika.

Obrađeni podaci

Ime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj.

Razdoblje obrade podataka

Do povlačenja vašeg pristanka.

Pravna osnova za obradu podataka

Vaša dobrovoljna, zasebna privola dana voditelju obrade podataka nakon prikupljanja podataka. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe]

Remarketing

Obrada podataka provodi se kao aktivnost remarketinga, omogućena kolačićima.

Obrađeni podaci

Podaci koje obrađuju kolačići definirani u obavijesti o kolačićima.

Razdoblje obrade podataka

Razdoblje pohrane podataka od strane određenog kolačića. Više informacija dostupno je ovdje:

Opći Googleovi podaci o kolačićima:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Podaci Google Analyticsa:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook informacije:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Pravna osnova za obradu podataka

Vaš dobrovoljni pristanak dan voditelju obrade podataka putem web stranice. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe]

Klađenje

Obrada podataka provodi se kako bi se pokrenula nagradna igra.

Obrađeni podaci

Ime, e-mail adresa, telefonski broj.

Razdoblje obrade podataka

Podaci će se izbrisati nakon zatvaranja nagradne igre, osim podataka dobitnika, koje je voditelj obrade dužan čuvati 8 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Pravna osnova za obradu podataka

Vaš dobrovoljni pristanak dan voditelju obrade podataka putem web stranice. [Obrada podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe]

*Automatizirano donošenje odluka*

Svrha automatiziranog donošenja odluka je sklapanje i izvršenje ugovora između voditelja obrade podataka i ispitanika, a rezultat automatiziranog donošenja odluka provjerit će osoblje voditelja obrade podataka. Ispitanik ima pravo zatražiti ljudsku intervenciju voditelja obrade podataka u vezi s automatiziranim donošenjem odluka, izraziti svoj stav i podnijeti prigovor protiv odluke.

 Voditelj obrade primjenjuje automatizirano donošenje odluka u sljedećim slučajevima:

Redoviti popust za kupce - primijenjena logika: - posljedice u vezi s ispitanicima: Kod kupona

- primijenjena logika: - posljedice u vezi s ispitanicima: Kalkulator naknade za isporuku na temelju težine

- primijenjena logika: - posljedice u vezi s ispitanicima: Kalkulator naknade za isporuku na temelju vrijednosti

- primijenjena logika: - posljedice u vezi s ispitanicima:

Dodatne aktivnosti obrade podataka Ako voditelj obrade podataka namjerava provesti daljnje aktivnosti obrade podataka, pružit će prethodne informacije o stvarnim okolnostima obrade podataka (pravna pozadina i pravna osnova obrade podataka, opseg obrađenih podataka, razdoblje obrade podataka).

Primatelji osobnih podataka

Aktivnosti izvršitelja obrade za pohranu osobnih podataka

Naziv obrađivača podataka: UNAS Online Kft.

E-pošta obrađivača podataka: unas@unas.hu

Registrirano sjedište obrađivača podataka: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Web-mjesto izvršitelja obrade: unas.hu

Izvršitelj obrade obavlja pohranu osobnih podataka na temelju ugovora sklopljenog s voditeljem obrade podataka. Izvršitelj obrade nema pravo pristupa osobnim podacima.

Aktivnosti izvršitelja obrade vezane uz slanje biltena

Naziv tvrtke koja upravlja sustavom biltena: Rocket Science Group LLC.

Registrirano sjedište tvrtke koja upravlja newsletter sustavom: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 SAD

E-mail adresa tvrtke koja upravlja newsletter sustavom: privacy@mailchimp.com

Web stranica tvrtke koja upravlja newsletter sustavom: mailchimp.com

Izvršitelj obrade sudjeluje u slanju biltena na temelju ugovora sklopljenog s voditeljem obrade podataka. Tijekom tog sudjelovanja Obrađivač podataka obrađuje ime i adresu ispitanika, u mjeri potrebnoj za slanje biltena.

Aktivnosti izvršitelja obrade povezane s fakturiranjem

Naziv procesora podataka: KBOSS.hu Kft.

Registrirano sjedište izvršitelja obrade: 1031 Budimpešta, Záhony utca 7.

Web-mjesto izvršitelja obrade: https://www.szamlazz.hu

Izvršitelj obrade sudjeluje u evidentiranju računovodstvenih dokumenata na temelju ugovora sklopljenog u pisanom obliku s voditeljem obrade podataka. Tijekom tog sudjelovanja Izvršitelj obrade obrađuje ime i adresu ispitanika, u mjeri potrebnoj za računovodstvenu evidenciju, za razdoblje u skladu sa stavkom (2) članka 169.

Obrada podataka povezana s internetskim plaćanjem

Naziv voditelja obrade: Teya Solutions d.o.o.

Registrirano sjedište voditelja obrade podataka: Treći kat, 20 Old Bailey, London, EC4M 7AN, Ujedinjeno Kraljevstvo

Web stranica voditelja obrade podataka: https://www.teya.com/

Pružatelj internetskih platnih usluga sudjeluje u provedbi online plaćanja na temelju ugovora sklopljenog u pisanom obliku s voditeljem obrade podataka, u svrhu kojeg se tijekom postupka kupnje provodi prijenos podataka prema pružatelju platnih usluga putem interneta. Tijekom tog sudjelovanja pružatelj internetskih platnih usluga obrađuje ime i adresu ispitanika o fakturiranju, kao i broj i datum narudžbe, u skladu s vlastitom politikom privatnosti. Svrha prijenosa podataka: pružiti pružatelju platnih usluga putem interneta podatke o transakcijama potrebne za operaciju plaćanja pokrenutu kod pružatelja platnih usluga na internetu i povezane s kupnjom.

Pravna osnova: izvršenje ugovora sklopljenog između vas i voditelja obrade podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe, koji uključuje plaćanje kupca i za koji je, u slučaju internetskog plaćanja, potreban prijenos podataka u skladu s ovim odjeljkom.

AKTIVNOSTI PROCESORA PODATAKA VEZANIH UZ USLUGU ISPUNJENJA WEBSHOPA

Naziv procesora podataka: Whitefish Logisztika Kft.

Sjedište obrađivača podataka: 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 4.

Svrha obrade osobnih podataka od strane Izvršitelja obrade: upravljanje narudžbama, pakiranje proizvoda, predaja paketa Pružatelju usluga obavljanje isporuke, upravljanje vraćenim proizvodima, izdavanje računa u ime Voditelja obrade podataka. Osim toga, Obrađivač podataka omogućuje voditelju obrade podataka da registrira gore navedene podatke u Webshippy sustavu bez vremenskog ograničenja.

Kategorije obrađenih podataka:

Podaci o kupcu potrebni za fakturiranje i dostavu: ime primatelja (kupca), adresa za dostavu, adresa za naplatu (ako je račun izdao Obrađivač podataka u ime voditelja obrade podataka), telefonski broj, adresa e-pošte, Podaci o kupnji: datum, Kupljena cijena proizvoda, Svojstva proizvoda, Način i status isporuke, Način i status plaćanja, Iznos, ID narudžbe,  Detalji isporuke i bilješke.

Razdoblje obrade osobnih podataka

Voditelj obrade podataka nalaže Obrađivaču podataka da zadrži obrađene podatke godinu dana nakon ispunjenja narudžbe u sustavu Whitefish. Sustav Whitefish omogućuje voditelju obrade podataka da registrira podatke i nakon isteka jednogodišnjeg razdoblja zadržavanja u pogledu naloga koji su ispunjeni putem sustava bijele ribe. Voditelj obrade podataka može izbrisati podatke iz registra u bilo kojem trenutku nakon isteka jednogodišnjeg razdoblja zadržavanja, tako da sustav Whitefish omogućuje voditelju obrade podataka da ispuni rokove obrade podataka koje odredi sam voditelj obrade podataka.

Vaša prava tijekom obrade podataka

U razdoblju obrade podataka imate pravo na sljedeća prava u skladu s odredbama Uredbe:

 • Pravo na povlačenje privole
 • pristup osobnim podacima i informacijama vezanim uz obradu podataka
 • pravo na ispravak
 • ograničenje obrade podataka,
 • pravo na brisanje
 • pravo na prigovor
 • pravo na prenosivost podataka.

Ako želite ostvariti svoja prava, to će uključivati vašu identifikaciju, a voditelj obrade podataka mora nužno komunicirati s vama. Stoga će u svrhu identifikacije biti potrebno dostaviti osobne podatke (ali samo vaši podaci koje je voditelj obrade podataka već obradio mogu poslužiti kao osnova za identifikaciju), a vaše pritužbe u vezi s obradom podataka bit će dostupne na vašem računu e-pošte u roku navedenom u ovoj Obavijesti o privatnosti u vezi s pritužbama. Ako ste bili naš kupac i želite se identificirati u svrhu rješavanja pritužbi ili postupka upravljanja jamstvom, unesite i svoj ID narudžbe za identifikaciju. Na taj vas način možemo identificirati kao našeg kupca. Voditelj obrade će odgovoriti na pritužbe u vezi s obradom podataka najkasnije u roku od 30 dana.

Pravo na povlačenje privole

Imate pravo povući svoju privolu za obradu podataka u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju će dostavljeni podaci biti izbrisani iz našeg sustava. Međutim, imajte na umu da u slučaju narudžbe koja još nije ispunjena, povlačenje privole može rezultirati time da nećemo moći dovršiti isporuku vaše narudžbe. Osim toga, ako je kupnja već završena, na temelju računovodstvenih propisa, ne možemo izbrisati datum koji se odnosi na fakturiranje iz naših sustava, a ako postoji bilo koji preostali iznos koji nam niste platili, vaše podatke možemo obraditi čak i u slučaju povlačenja vaše privole na temelju legitimnog interesa za naplatu duga.

Pristup osobnim podacima

Imate pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci i gdje je to slučaj, imate pravo na:

 • dobiti pristup obrađenim osobnim podacima i
 • primanje informacija od voditelja obrade podataka o sljedećem:
  • svrhe obrade podataka;
  • kategorije vaših osobnih podataka koji se obrađuju;
  • informacije o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni;
  • predviđeno razdoblje obrade osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji korišteni za određivanje tog razdoblja;
  • postojanje vašeg prava da od voditelja obrade zatražite ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas ili na prigovor na takvu obradu;
  • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
  • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
  • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o uključenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za vas.

Svrha ostvarivanja tih prava može biti usmjerena na utvrđivanje i provjeru zakonitosti obrade podataka, stoga, u slučaju višestrukih zahtjeva za informacijama, voditelj obrade može naplatiti pravednu naknadu u zamjenu za pružanje informacija.

Pristup osobnim podacima osigurava voditelj obrade slanjem obrađenih osobnih podataka i informacija e-poštom nakon vaše identifikacije. Ako ste se registrirali, pružamo pristup kako biste mogli pregledati i provjeriti svoje osobne podatke prijavom na svoj korisnički račun.

U svom zahtjevu navedite da tražite pristup osobnim podacima ili informacijama o obradi podataka.

Pravo na ispravak

Imate pravo bez odgađanja od voditelja obrade dobiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Imate pravo od voditelja obrade dobiti ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • točnost osobnih podataka osporavate vi, tijekom razdoblja koje omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka, a ako se točni podaci mogu odmah utvrditi, tada neće doći do ograničenja;
 • obrada podataka je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka iz bilo kojeg razloga (na primjer zato što su podaci potrebni za moguću tvrdnju o zahtjevu) i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali oni su potrebni ispitaniku za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili ako ste uložili prigovor na obradu podataka, ali legitimni interes voditelja obrade podataka može poslužiti i kao osnova za to, obrada podataka mora biti ograničena dok se ne utvrdi nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade podataka legitimni razlozi na koje se pozivate.

Ako je obrada ograničena, takvi se osobni podaci, uz iznimku pohrane, obrađuju samo uz vaš pristanak ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga od važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Voditelj obrade podataka obavijestit će vas prije ukidanja ograničenja obrade (najmanje 3 radna dana prije ukidanja ograničenja).

Pravo na brisanje – pravo na zaborav

Imate pravo dobiti od voditelja obrade podataka brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja ako se primjenjuje jedan od sljedećih razloga:

 • osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje ih je prikupio ili na drugi način obradio voditelj obrade podataka;
 • povlačite svoju privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • protivite se obradi na temelju legitimnog interesa i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi (odnosno legitimni interes) za obradu,
 • voditelj obrade nezakonito je obradio osobne podatke ako je to utvrđeno na temelju pritužbe,
 • osobni podaci moraju se izbrisati radi ispunjavanja zakonske obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka.

Ako je voditelj obrade, na temelju bilo koje zakonite osnove, objavio osobne podatke i dužan izbrisati osobne podatke zbog bilo kojeg od gore navedenih razloga, voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade podataka koji obrađuju osobne podatke da ste zatražili brisanje takvih voditelja obrade o svim poveznicama na,  ili kopiranje ili replikacija tih osobnih podataka.

Brisanje se ne primjenjuje u mjeri u kojoj je obrada potrebna:

 • za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • ili ispunjavanje zakonske obveze koja zahtijeva obradu u skladu s pravom Unije ili pravom države članice kojoj podliježe voditelj obrade podataka (obrada podataka u okviru fakturiranja jedan je od tih slučajeva, s obzirom na to da je zadržavanje računa propisano zakonom) ili za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti povjerenih voditelju obrade podataka;
 • za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva (npr. ako voditelj obrade ima bilo kakve zahtjeve protiv vas koji još nisu ispunjeni ili je u tijeku postupak upravljanja pritužbama).

Pravo na prigovor

Imate pravo prigovora, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju, u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, a koja se temelji na legitimnim interesima. U tom slučaju voditelj obrade više neće obrađivati osobne podatke, osim ako voditelj obrade dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za takav marketing, što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi u svrhe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne obrađuju u te svrhe.

Pravo na prenosivost podataka

Ako se obrada podataka provodi automatizirano ili ako se upravljanje podacima temelji na vašem dobrovoljnom pristanku, imate pravo zatražiti od voditelja obrade podataka podatke koje ste dostavili voditelju obrade podataka, koje će voditelj obrade podataka poslati u xml, JSON ili csv formatu koji su vam na raspolaganju, i,  ako je to tehnički izvedivo, možete zatražiti da voditelj obrade podataka proslijedi podatke u ovom obrascu drugom kontroloru podataka.

Automatizirano donošenje odluka

Imate pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući profilin) i koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili na sličan način značajno utječu na vas. U tim slučajevima voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, barem pravo na ljudsku intervenciju voditelja obrade, izražavanje stajališta i osporavanje odluke.

Gore navedeno se ne primjenjuje ako je odluka:

 • je neophodan za sklapanje i izvršenje ugovora između vas i voditelja obrade podataka;
 • ovlašten je pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe nadzornik i kojim se utvrđuju i odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava i sloboda te legitimnih interesa; ili
 • temelji se na vašem izričitom pristanku.

Izvješćivanje sustava registracije zaštite podataka

Sukladno Zakonu o privatnosti, voditelj obrade podataka mora prijaviti svoje određene aktivnosti obrade podataka sustavu registracije zaštite podataka. Ta je obveza izvješćivanja prekinuta 25. svibnja 2018.

Mjere sigurnosti podataka

Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi zaštitio osobne podatke od neovlaštenog pristupa, izmjene, prijenosa, otkrivanja, brisanja ili uništenja, kao i od slučajnog uništenja i oštećenja, kao i od nedostupnosti zbog promjena u korištenoj tehnologiji.

Voditelj obrade podataka učinit će sve što je u okviru svojih organizacijskih i tehničkih mogućnosti kako bi osigurao da i njegovi izvršitelji obrade podataka poduzmu odgovarajuće mjere sigurnosti podataka pri radu s vašim osobnim podacima.

Lijekovi

Ako je, prema vašem mišljenju, voditelj obrade podataka prekršio zakonsku odredbu koja se odnosi na obradu podataka ili nije ispunio nijedan od vaših zahtjeva, tada radi prekida navodne nezakonite obrade podataka možete pokrenuti istražni postupak Mađarskog nacionalnog tijela za zaštitu podataka i slobodu informiranja (poštanska adresa: H-1363 Budimpešta, Pf. 9.,  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonski brojevi: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Također vas želimo obavijestiti da u slučaju kršenja zakonskih odredbi o obradi podataka ili ako voditelj obrade podataka nije ispunio nijedan od vaših zahtjeva, možete podnijeti građansku tužbu protiv voditelja obrade podataka na sudu.

Izmjena i dopuna Politike privatnosti

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene tih informacija o upravljanju podacima na način koji ne utječe na svrhu i pravnu osnovu obrade podataka. Korištenjem web stranice nakon stupanja izmjene na snagu prihvaćate izmijenjenu Obavijest o privatnosti.

Ako voditelj obrade podataka želi provesti daljnju obradu podataka u vezi s prikupljenim podacima u svrhe koje nisu one njihovog prikupljanja, prije početka daljnje obrade podataka obavijestit će vas o svrsi obrade podataka i informacijama o sljedećem:

 • predviđeno razdoblje obrade osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji korišteni za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje vašeg prava da od voditelja obrade podataka zatražite pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas ili da uložite prigovor na takvu obradu u slučaju obrade podataka na temelju legitimnog interesa ili da zatražite osiguravanje prenosivosti podataka u slučaju obrade podataka na temelju pristanka ili ugovornog odnosa;
 • u slučaju obrade podataka na temelju privole, da možete povući svoju privolu u bilo kojem trenutku,
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • temelji li se pružanje osobnih podataka na zakonodavstvu ili ugovornoj obvezi ili je preduvjet za sklapanje ugovora, kao i jeste li obvezni dati osobne podatke i kakve moguće posljedice može imati nepružanje podataka;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o uključenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za vas.

Obrada podataka može se započeti tek nakon toga, a u slučaju obrade podataka na temelju privole, uz pružanje gore navedenih podataka bit će potrebna i vaša privola.